Varför är det så viktigt med andning och meditation?

Så, varför är det egentligen så viktigt för mig med andning och meditation?

Meditation har varit en del av mitt liv nu ganska länge och blivit viktigt för mig som en del av min morgonrutin. Genom detta verktyg har jag lärt mig vikten av att andas & andas rätt. Andning är ju något många människor ofta tar för givet då det sker per automatik, men faktum är om alla skulle bli mera medvetna om hur de andas skulle det kunna lösa många hälsoproblem. 

meditation

Stärk din hälsa med andning och meditation!

Påverkar hjärnan
  • Andning är ju något som stillar vår “monkey mind” och påverkar hjärnan i stor utsträckning.
    Man kan säga att meditation stimulerar hjärnan från att vara inställd på en stressad kamp till att bli mera avslappnad och positiv. Andning framkallar ett tillstånd, där man kan vara mera i sinnesnärvaro, djup vila och avslappning.
Genialt botemedel mot stress
  • 10-30 minuter andning där du sluter ögonen och försvinner in i dig själv & stänger ute allt kan ge dig stora hälsofördelar. Det är för att meditation ger lugn, ökar koncentration & din positiva energi i en stressig vardag. Meditation är ett mycket effektivt och modernt sätt att uppnå en slags mental nollställning. Ett medvetet tillstånd av harmoni och ny energi samt hjälper till att hålla dig stressfri.
Stärker immunförsvaret
  • Det finns nämligen ett nära samband mellan hjärnan, hormonsystemet och immunförsvar i vår kropp. Därför är man mera sårbar för bland annat infektioner när man är stressad & pressad. Att andas rätt varje dag kan alltså ge ditt immunförsvar en boost.
Dämpar ångest och depression
  • Då andning lugnar kroppen och nollställer hjärnan är det ett mycket bra verktyg för just ångest och depression. Genom meditation tänker du positivare och upplever en avslappnad känsla som ger hela kroppen ett skönt lugn.
    Tankar styr känslor och känslor styr tankar, vilket betyder att om du kan släppa tanken genom att fokusera på andningen kan du även bli av med negativa tankemönster som får dig att bli deprimerad och ångestfylld. Detta resulterar i sin tur i att du kan återfå motivationen att göra saker för dig själv som får dig att må bättre. Jag har själv varit i detta stadie och är ett levande bevis på att meditation fungerar mot just depression & ångest.

Jag hoppas att mitt inlägg kunde inspirera just dig att prova meditation. Här nedan har du några enkla övningar som jag har valt ut och brukar göra. Lycka till & ha tålamod för det tar ibland lite tid att komma till ro. Puss Mata

– En minuts meditation som kommer förändra ditt liv
– En mindfulness-övning till vardagen
– Mindfulness meditation i fyra steg


Why is it so important to breathe right & to meditate? Meditation has been a part of my life now for quite some time and has become an important part of my morning routine. Through meditation, I have learned the importance of meditation and to breathe correctly. Breathing is something many people often take for granted since it is done automatically, but the fact is if everyone would become more aware of how they breathe, it could solve many health problems.

Strengthen your health with meditation!

Affects the brain positively – breathing is something that still our “monkey mind” and affects the brain.
You could say that meditation stimulates the brain from being stressed to become more relaxed and positive. Meditation induces a state where you can be more in the presence, have deeper sleep and relaxation.
Ingenious remedy for stress – 10-30 minutes of breathing where you close your eyes and disappear into yourself and shut out everything can give you great health benefits. It is for that meditation brings peace, increases concentration and your positive energy in a stressful day. Meditation is a very effective and modern way to achieve a kind of mental reset. Its a conscious state of harmony and give you new energy that helps keep you stress-free.
Strengthens the immune system – there is a close connection between the brain, the endocrine system and the immune system of our body. Therefore you are more vulnerable to infections when you are stressed and pressured. To meditate and breathe right every day, you are giving your immune system a boost.
Suppresses anxiety and depression – Since breathing calms the body and clears the brain it is a very good tool for anxiety and depression. Meditation helps you to think more positive and experience a relaxed feeling that gives the whole body a nice calm.
Thoughts control feelings and emotions control thoughts, which means that if you can focus more on your breathing thru meditation instead of your negative thoughts, you can also get rid of negative patterns that cause you to be depressed and anxious. This result allows you to regain motivation to do things for yourself that will make you feel better. I myself have been in this state & I am a living proof that meditation works against depression and anxiety.

I hope that my post will inspire you to try meditation. Below are some simple meditations that I usually do. Good luck and be patient for it sometimes takes a little time to settle down. Xo Maya

One minute meditation that will change your life
A mindfulness exercise for everyday life
Mindfulness meditation in four steps

Follow:
We are in this together so please share:

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *