Varför är det så viktigt för mig med yoga

Att bara träna en form av träning och göra samma saker dag in och dag ut under en väldigt lång tid, ger kroppen till slut ingen utmaning och kan dessutom bli slitsamt istället för uppbyggande.
Jag har mina Be.Core pass samt min styrketränings på gymmet, som jag älskar, och där har jag mina rutiner även om jag ändra och förbättra mina övningar någon gång då och då för att utmana mig själv hela tiden. Variation är bra, men man blir också bra på det man gör så känn av när det är dags att ta nästa steg.
Dock tycker jag att min kropp mår bäst om jag variera mina träningsformer under en veckas tid. Just för att jobba med kroppen på alla plan, både fysiskt och mentalt. Jag vill kalla det holistiskt kroppsligt träning.
Detta är en av många anledningarna till varför jag väljer att lägga in minst två pass yoga varje veckan.

“When I let go of who I am, I become who I might be” – Lao Tzu

Genom att varva styrketräning på gymmet med Be.Core och Yoga känner jag att min kropp får allt det där som den behöver. Tack vare yoga blir jag mera flexibel och minska skaderisken i styrketräningen. Be.Core ger mig en inre grund styrka (stark coremusklatur), som ingen annan träningsform kan ge mig och kombinerat med yoga blir jag även stark mentalt. För yoga ger inte bara flexibilitet, utan du får ett helt annat lugn och en fantastiskt kroppsmedvetenhet i din övriga träning och vardag.

Några av det fantastiska saker jag lärt mig genom yoga:

 • Jag accepterar mig själv som jag är
 • Jag tillåter mig själv att vara i nuet och bara vara
 • Jag tillåter mig själv att vara sårbar och icke dömande
 • Jag blir mera tacksam och kärleksfull
 • Jag slutar att undvika obehag, utan är i det och kommer ur det
 • Jag blir lugn och kroppsmedveten.
 • Flexibel och starkt, både mentalt och fysiskt.

Yttre styrka, inre styrka och mental styrka = Oslagbar Hälsa
Ha en underbar dag och fortsätt jobba på att blir er bästa version av er själva.

Stor kram Maya

Varför är andning och meditation så viktigt för mig – klick


Why is yoga so important to me?

To just practice one form of exercise and do the same things day in and day out for a very long time gives the body no challenge and can also be exhausting rather than constructive.
I have my Be.Core class and my strength training at the gym, which I love and where I have my routine, even if I change and improve my exercises every once in a while to challenge myself. Variety is good, but when you do the same thing over and over again you will also be good at what you do, so sense when it is time to take the next step.
However, I think my body will feel the greatest if I diversify my workout. To work with the body on all levels, both physically and mentally. I like to call it holistic training.
This is one of many reasons why I choose to put at least two yoga workouts every week.

By alternating weight training at the gym with Be.Core and Yoga, I feel that my body gets all that it needs. Thanks to yoga I become more flexible and reduce the risk of injury in strength training. Be.Core gives me an inner basic strength (strong core muscles), that no other exercise can give me, and combined with yoga I also become strong mentally. Yoga not only provides flexibility, but you get a completely different serenity and a great body awareness in your other workouts and everyday life.

Some of the amazing things I have learned through yoga:

 • I accept myself as I am
 • I allow myself to be in the moment and just be
 • I allow myself to be vulnerable and nonjudgmental
 • I become more grateful and loving
 • I stop to avoid discomfort
 • I become more calm and body conscious.
 • Flexible and strong, both mentally and physically.

External strength, inner strength and mental strength = Unbeatable Health
Have a wonderful day and keep working on becoming the be your best version of yourself.

Big hugs Maya

Följ:
Sharing is caring: