Att vara andlig & spirituell

Att vara spirituell eller andlig har egentligen inget med våra religioner att göra. Att vara spirituell betyder att man som individ har en själslig kontakt med sitt inre, dvs. man har en närvarande och medveten kontakt med allt omkring sig själv. Så, vad innebär det att vara andlig & spirituell för mig?

Vad innebär det att vara andlig & spirituell för mig?

Foto av Aboutthtalook.com

Jag själv kan beskriva spiritualitet, som en själsligt öppen kanal där jag är extra mottaglig för omgivningens intryck. Att vara känslig kan vara på gott & på ont, då jag kan snappa upp olika nyanser av omvärlden & snabbare se sådant som det tar lite mer tid för andra att uppmärksamma. Jag är också lika direkt i mina uttryck mot andra & jag kan ibland uppfattas som obekväm att vara runt, då det innebär att andra behöver möta sig själva i min närvaro samt att jag är väldigt ärlig. Jag kan till exempel känna av andras intentioner, avsikter & om de vill gott eller ont. När någon mår på ett visst sätt kan jag känna av detta utan att denne uttryckt detta i ord & då kan jag oftast vara ärlig med var jag känner eller ser för denna personen. Att leva med en sådan förmåga eller gåva, för det är så jag ser det, är fantastiskt men kan också vara svårt att hantera & jag lär mig fortfarande varje dag hur jag ska hantera andras känslor som jag känner.

Om du känner igen dig, vilket jag vet att många gör, men inte vet hur du ska hantera alla dessa intryck kan jag berätta hur jag gjort.

 • Allt handlar egentligen om att stanna upp & känna in vad som är mina känslor & vad som är andras känslor. Ställa frågor till sig själv & vara uppmärksam på svaren. Alla svar har vi inom oss & det är så trots att det låter klyschigt.
 • Meditation är guld. Meditationen varje dag gör att jag får en klarare syn på omvärlden & mig själv. Lite som att städa upp i sitt inre & se saker klarare efter att du städat.
 • Sätta mig själv högst upp på min prioritetslista alltid. Mår jag bra går allting bra.
 • Röra på mig varje dag för då mår jag bra. Träna på ett sådant sätt som ger mig energi. Alltså inte träna sådan som du inte tycker är kul för då kommer det ta energi.
 • Hitta din återhämtningsplats. En plats där du kan stanna upp & rensa tankarna från allt.
 • Våga möta dina rädslor. Då menar jag att du ska inte vara rädd för att må dåligt och möta rädslorna som blockerar dig. Det är i smärtan vi utvecklas & lär oss saker om oss själva. Stäng aldrig av det du känner eller tryck undan dina känslor, utan ta upp dem till ytan.
 • Jobba med dig själv varje dag. Då menar jag att reflektera över varför du gör saker & ting på ett visst sätt. Vad är grunden till allt du gör & är det mönster som är bra eller dåliga. Medveten är nyckeln till all framgång. Kan du bli så medveten som möjligt om dig själv kan du även ändra allt du inte gillar att du gör.
 • Stanna upp en lite stund varje dag & reflektera över din omgivning. Ser du något vackert eller är du inte alls där du vill vara. Bli mera medveten!

Stanna upp & blir mera medveten. Det är nyckeln till ett lyckligare & mera spirituellt liv, där man lättare hittar balansen i sin känslor Kärlek Maya


Being spiritual has nothing to do with our religion. Being spiritual means that you as an individual have a spiritual contact with your inner being. You have a present and conscious contact with everything around yourself. So, what does it mean to be spiritual to me?

I myself can describe spirituality, like a spiritually open channel, where I am extra receptive to the surroundings & impressions. Being sensitive can be good and bad, as I can notice different shades of the outside world & more quickly see things that maybe takes some more time for others to pay attention to. I am also very direct in my expressions towards others and sometimes I can be perceived as uncomfortable to be around because others need to meet themselves in my presence and on top of that I am very honest. For example, I can sense others intentions and whether they want good or bad. When someone is feeling in a certain way I can feel that & have to tell that to this person. Living with such ability or gift, that’s how I call it, is amazing but can also be difficult to handle & I am still learning each day how to handle the feelings of others.

If you can recognize yourself, which I know many people do, but do not know how to handle all of these impressions, I can tell you how I did.

 • Everything is all about stopping & feeling witch are your feelings and witch are the feelings of others. Ask yourself questions & pay attention to the answers. We have all the answers within us.
 • Meditation is the key. To Meditate every day gives me a clearer view of the outside world & myself. A bit like cleaning up inside & seeing things clearer after you clean.
 • Put myself on top of my priority list always. If I feel good, everything will be well.
 • Move every day for that makes me feel good. Exercise in such a way that gives you energy. 
 • Find your recovery location. A place where you can stop & clear your mind from everything.
 • Dare to face your fears. I mean you should not be afraid to feel sad and face your fears that block you. It is in the pain we develop & learn things about ourselves. Never let yourself push away your feelings, but let come up to the surface.
 • Work with yourself every day. I mean to reflect on why you do things in a certain way. What is the reason for everything you do & is the pattern good or bad. Consciousness is the key to all success. If you can become aware about yourself, you can also change anything you do not lik

Stop and smell the flowers a little while everyday and reflect on your surroundings. Do you see something beautiful or are you not where you want to be? Become more aware! Love Maya

We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *