Detta stoppar dig från att nå dina drömmar!

Orden vi talar och tankarna vi tänker är otroligt kraftfulla. De skapar ens verklighet även om man vill det eller inte. Varje ord och tanke räknas!
Dags att göra en liten inventering på vad man faktiskt säger eller tänker. Jag behöver det här och det finns säkert någon där ute som behöver det minst lika mycker som jag. 

mayarod 1

Låt oss göra en enkelt frågelek tillsammans. Svara ja eller nej på följande frågor …
Är du någon som säger följande:

 • Jag har inte råd …
 • Jag kommer aldrig …
 • Jag kan inte uppnå det…
 • Jag kan inte börja…
 • Det kommer inte att fungera eftersom…
 • Jag är inte …… tillräckligt
 • Det händer inte för människor som mig …
 • Jag kommer aldrig att kunna…..tills jag…
 • Jag är bara någon som alltid kommer att vara …
 • Det är i mina gener att vara…
 • Jag hade aldrig en chans att…
 • Jag har bara alltid varit dålig på…

Om du känner igen någon av dessa påståenden (jag gör) från din egen inre (eller yttre) dialog, är det dags att bli super medveten om dina tankar och ord samt lära dig att behärska dina inre spöken. För det är precis det, det är – inre spöken!

Att tänka “Jag är inte……” är dåligt att säga till sig själv som det är, för att inte tala om att säga det högt för hela världen (och universum). Så min själssyster, det är dags att bli mera medveten!
Ett het tips är att innan du talar, ta en paus och ta tre andetag. Känn efter och se om du talar från hjärtat och inte från ditt huvud. Just detta kommer att spara dig massor av stress och stoppa dig från att säga saker du kanske egentligen inte vill säga.

En annan sak som är bra att tänka på, som jag också gör är vikten av att ta eget ansvar för vad du säger och gör. Det är ingen idé att skylla på andra för hur ditt liv ser ut. Du sitter i förarsätet och om du inte gillar den väg du kör, då är du den enda som kan ändra på det.

Ditt dröm liv väntar, vackra och repetitionen är över. Så agera nu!
Du är fantastisk glöm inte det. Kärlek Maya

Bild Aboutthatlook.com


Whats stopping you from manifesting your desires

The words you speak and the thoughts you are thinking are incredibly powerful. They create your reality even if you want it or not. Every word and thought of yours counts!
How fine it is time to make a small inventory of what you actually say or think, because I want you to live your best life.
My wish is that you’ll get everything you dream of, such as being healthy and full of love. To be able to do that, you need to master your ghosts inside your head.

Let’s make a simple quiz to see how you do. Answer yes or no to the following questions …
Are you someone who often say:

I can not afford it …
I will never …
I can not achieve it …
I can not begin …
It will not work because …
I’m not enough ……
It does not happen to people like me …
I will never be able to ….. until I …
I’m just someone who will always be …
It’s in my genes to be …
I never had a chance to …
I’ve just always been poor …

If you recognize any of these statements from your inner (or outer) dialogue, it is time to become super aware of your thoughts and words and learn to master your inner ghosts.

To think the thought “I’m not …… enough.” is badly enough and to speak like this out loud to the whole world (and universe) is even worse. So my soul sister, it’s time to become more aware!
A hot tip is that before you speak, take a paus and breathe. Make sure you speak from the heart and not from your head. Precisely this will save you a lot of stress and stop you from saying things you might not really want to say.

Another thing that is good to keep in mind is the importance of taking responsibility for what you say and do. There is no point in blaming others for how your life looks like. You sit in the driver’s seat and if you do not like the way you drive, then you are the only one who can change that.

Your dream life is waiting, beautiful, and the rehearsal is over. So act now!
You’re great, do not forget it. <3

Follow:
We are in this together so please share: