Skapa dig ett vinnande mindset!

Hej på dig! Hur mås det idag?
Själv har jag sovit som en stock & är så taggad på denna veckan att jag nästa spricker. Försökte meditera imorse, som jag alltid gör på morgonen, men var så peppad på allt kul jag ska hitta på denna veckan så kunde verkligen inte fortsätta blunda. Hehe!
Hur som helst nu till måndagens motiverande inlägg, som idag kommer handla om hur du skapar ett vinnande mindset.

Monday motivationmantraBilden precis ovan är tagen av Nathalie 

Här kommer fyra motiverande tips från mig på hur du skapar dig ett vinnande mindset:

Börja tro på dig själv – Om du inte tror på dig själv kommer du aldrig att kunna lyckas. En vinnare är övertygad att de kommer att vinna eller i alla fall tror att det har en möjlighet. Tron på att lyckas är starkare & mera potent än om du bara har talang men ingen tro. Vill du vinna & lyckas så börja tro på att du kan och är värdig det. AMEN!

Praktisera att förlåta & gå vidare – Det kommer alltid att finnas människor som är missunnsamma & aldrig kommer förstå att det inte är okej att hata andra eller dämpa andras lycka. Förlåt dem ändå & gå vidare!
Kom ihåg att “vad de personerna säger, säger mera om dem än om dig” . Låt inte någon annans uppfattning eller intryck av dig definierar vem du är. Om du känner att en viss situation eller person står i vägen för din framgång, hitta en väg runt detta och fortsätt bara att gå. Förlåt dem som har hindrat din framgång mentalt och du kommer känna dig starkare.

Älska dina fel & olikheter – Vad är det som gör dig annorlunda? Kanske är det något fysiskt, kanske är det mentalt eller känslomässigt. Du har kanske ett gap mellan dina framtänder eller så är du ovanligt lång. Börja se dessa olikheter som dina tillgångar. De är mina bästa tips på att du kan bli hel med dig själv själv och förstå att det som gör dig annorlunda gör dig till en fantastiskt unik människa.
Ingen kan konkurrera med dig för det finns bara en som du på jorden.

Njut av utmaningen att vara obekväm i okända miljöer – Ingen utmaning, ingen förändring. Ingen förändring, ingen framgång. Om du vill skapa dig ett vinnande mindset , var beredd på att vara lite obekväm i nya omgivningar. Gör dig redo att tänka utanför boxen, vara utanför boxen och så småningom bli av med lådan helt och hållet. Acceptera att nya utmanande situationer är en del av att växa och utvecklas till den vinnare som du är. Rom byggdes inte på en dag och Beyoncé blev inte drottning över en natt. Även Beyonce har gått igenom utmanande perioder & konstant så tvingar hon sig säkert ut på “farlig mark”. Det är det som gör henne till Beyonce “the Queen B”!

Jag tror på dig! Kärlek Maya


 

Hello! How things today?
Personally, I slept so hard and now I am so psyched for this week that I am almost bursting. Tried to meditate this morning, as I always do in the mornings, but I had to stop because I was so psyched on all the fun I’m going to to this week so really could not continue to have my eyes closed. Hehe!
Anyway now for the Monday motivational post, which today will be about how to create a winning mindset.

Here are four motivational tips from me on how to create a winning mindset:

Start believing in yourself – If you do not believe in yourself, you will never be able to succeed. A winner is confident that they will win, or at least that it is a possibility. The belief of success is stronger and more potent than if you only have talent but no faith. Do you want to win and succeed start believing that you can and are worthy of it. AMEN!

Practicing to forgive and move on – there will always be people who are envious and never will understand that it is not okay to hate on others or suppress the happiness of others. Forgive them anyway and move on!
Remember that “what those people say, says more about them than about you.” Do not let someone else’s opinion or impression of you define who you are. If you feel that a certain situation or person standing in the way of your success, find a way around this and just keep going. Forgive those who have prevented your success mentally and you will feel stronger.

Love your faults and differences – What is it that makes you different? Maybe it’s something physical, maybe it mentally or emotionally. You may have a gap between your front teeth or maybe you are unusually long. Begin to see these differences as your assets. These are my best tips for you so you can be wholly of yourself  and understand that what makes you different makes you a wonderfully unique human.
No one can compete with you because there is only one like you on earth.

Enjoy the challenge of being uncomfortable in unfamiliar surroundings – No challenge, no change. No change, no success. If you want to create a winning mindset, be prepared to be a little uncomfortable in new surroundings. Get ready to think outside the box, to be outside the box and eventually get rid of the box altogether. Accept that new challenging situations is a part of growing and evolving to the winner you are. Rome was not built in a day and Beyoncé were not queen overnight. For shore Beyonce also has gone through challenging times & had to forces herself out on unsafe & “dangerous ground”. That’s what makes her Beyonce “The Queen B!

I believe in you! Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *