Skillnaden på självkänsla & självförtroende?

Skillnaden på självkänsla & självförtroende? I måndags skrev jag ett inlägg om att du ska våga säga nej och att du får leva precis som du vill. I det inlägget lovade jag att jag skulle beskriva vad skillnaden mellan självkänsla och självförtroende är. Dessutom får jag ofta frågan om exakt det här så en kort beskrivning är i sin ordning

skillnaden på självkänsla & självförtroende?

Vi börjar med självkänsla. Man kan nästan höra på själva ordet vad det betyder – vad man känner för sig själv. Det är helt enkelt hur man ser på sig själv, hur man definierar sig själv som person och även sitt inre värde som människa. Självkänsla betyder kort och gott att du vet om att du har ett värde trots att du misslyckas någon gång och du bryr dig inte om att andra dömmer dig eller tycker om dig för du vet att du är bra och en värdefull person oavsett.
Självförtroende handlar om den tilltro du har på dig själv till att klara av saker. Med ett högt självförtroende mår du bra när du presterar och klarar av saker samt får höra att du har gjort något bra.

Att ha en balans mellan dessa två är inte alltid lätt och vissa människor lutar mera mot det ena och vissa mera mot det andra. Enligt egen erfarenhet från att försöka balansera dessa två skulle jag tipsa om att bästa sättet för att arbeta mot en bättre självkänsla är att jobba med sig själv & sitt inre. Med det menar jag att ta tag i alla sina “spöken” som man bär på och inte riktigt vill kännas vid. Att ständigt utmana sig själv i den riktning som är skrämmande men samtidigt känns rätt & nervkittlande kan stärka dig som människa samt att det i sin tur ofta resulterar till bättre självkänsla. Var inte rädd för att ta” tag i ditt skit” som gör ont, utan ta tjuren vid hornen & låt det lära samt utveckla dig.
Att utveckla sitt självförtroende kan man göra genom att sätta upp delmål emot sina drömmar och sakta men säkert åstadkomma ett del mål i taget. Känslan när man lyckas själv är självförtroende boostande & ger dig även massor av motivation.

Hoppas att du fått en liten hjälp på vägen om vad skillnaden mellan självkänsla & självförtroende är. Ha nu en fantastisk dag. Stor kram Maya
Bilderna är tagna av Aboutthatlook.com


Good morning, goooood morgon!
On Monday, I wrote a post about that you should dare to say no and that you may live as you wish. In that post I promised that I would describe what the difference between self-esteem and self-confidence is & I often get the question of what exactly this is so a brief description is in order.

We begin with self-esteem. You can almost hear by the very word what it means – what you feel about yourself. Basically it means how you look at yourself and how you define yourself as a person and also your own value as a human being. Self-esteem means quite simply that you know that you have a value even if you fail at some point and you do not care about others judging you or say about you. You know you are a good and valuable person regardless.
Self-Confidence is about the confidence you have in yourself to accomplish things. With a high self-esteem you feel good when you perform and manage things and if you are told that you have done something good.

Having a balance between these two is not always easy and some people are leaning more towards the one and some more towards the other. According to my own experience of trying to balance the two, I would advise you that the best way to work toward a better self-esteem is to work with yourself and your mind. By that I mean to clean out all your “ghosts” you carry around and do not really want to acknowledge. To constantly challenge yourself in the direction that is scary, but at the same time feels right and thrilling can strengthen you as a human being and that in turn often results in better self-esteem. Do not be afraid to clean out “your shit” that hurts. Take the bull by the horns and let it teach and develop you.
To develop self-confidence can be done by setting up milestones against your dreams and slowly but surely accomplish a few goals at a time. The feeling when you accomplish your goals is confidence boosting and gives you lots of motivation.

Hope you got a little help along the way about what the difference between self-esteem and self-confidence is. Now have a fantastic day. Big hug Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *