Mina 5 sätt att byta “dåliga” livsmönster mot bra!

2017 börjar närma sig med stormsteg och nu har du möjlighet att vända blad och börja om på en helt ny kula med nya livsmönster. Det kanske känns skrämmande för en del, men jag skulle istället vilja pusha för att se det som en möjlighet att ändra på saker och ting som inte längre fungerar.
Idag kommer inget mantra, utan istället vill jag dela med mig av fem sätt att byta dåliga livsmönster mot bra. Tänker eftersom året börja lida mot sitt slut så kanske du vill ha lite mera konkreta tips inför 2017.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1. Motivation

Utan motivation till att förändras är du chanslös mot att bryta mönster. Hitta vad som motiverar just dig till att genomföra din plan. Det kan te.x vara att skaffa dig en träningskompis, investera i nya träningskläder, byta gym att träna på, variera träningen etc. Allt för att få motivationen att flöda! En sak som jag brukar påminna mig själv om är att det faktiskt inte blir lättare senare. Det är bättre och mera tillfredställande att följa sin plan och göra det NU. Nästa måndag är det faktiskt lika jobbigt som att börja idag. Just do it!

2. Byt ut ett beteende mot ett nytt beteende

Sluta lägga ditt fokus på vad du inte vill. Fokusera på vad vill och bör göra istället för att förändra.
Byt en (o)vana mot en annan bra vana. Te.x vill du sluta äta godis? Förbered färdig skurna fruktbitar i kylen eller gör tio situps varje gång du vill köpa en godisbit! Genom att ersätta ett invant beteende med ett nytt, vilket som helst som inte är sämre, kommer du få mycket lättare att bryta din ovana. Du blir medveten om dina ovanor och tar då istället rationella och medvetna beslut för att förändra när suget kickar in.

3. Håll ut, att bryta en vana tar tid

Håll ut och ge inte upp! Det kan vara jobbigt och kanske till och med tyckas omöjligt att bryta gamla mönster, men håll ut för belöningen kommer, jag lovar! Jag läste för ett tag sedan att det tar ungefär 3 månader att byta en ovana mot en ny vana. Så, håll siktet och ställ in dig på 3 månader för det kommer att gå. Acceptera att förändring kan vara obekvämt till en början, men när du väl kommit över tröskeln och lever med ditt nya beteende kommer du undra varför du inte alltid levt så. Kom igen, you ca do it!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

4. Anpassa miljön runt om kring dig

Miljön vi lever i och människorna vi omger oss med har en stor påverkan på vårt beteenden. Om du vill bryta en ovana är det särskilt viktigt att du analyserar hur din levnadsmiljö och ditt sociala umgänge ser ut. Vill du komma i form eller gå ner i vikt kan det vara värt att lägga mer tid med människor som har goda träningsvanor. 

5. Planera smart och realistiskt

Ha en tydlig målplanering. Börja att planera i liten skala för att sedan successivt öka på och jobba med delmål. Lägg upp dina tre månader i tre olika faser te.x månad 1 mjukstart, 2 medelfart och 3 då är du nästan där. Forskning visar att de flesta misslyckas redan efter två veckor och det beror ofta på att man ställer för höga krav direkt och därför ger man upp innan man gett sig själv en chans.

Ta en dag där du sätter dig ner och funderar över vad du skulle vilja förändra med ditt liv. Bestäm ett datum och kör igång! Lycka till med din förändring, you can do it!

Jag tror på dig! Kärlek Maya

Foto av min vän Neira Aboutthatlook.com


 

2017 is approaching fast & now you have the opportunity to turn the page and start on a whole new page with new patterns for your life. It may seem daunting to some, but I would rather like to push for an opportunity to change things that no longer work.
So here I share with you five ways to change bad life patterns toward good.

1. Motivation

Without the motivation to change your chance to break patterns are limited. Find what motivates you to implement your plan.  It can, for example, be to get yourself a workout buddy, invest in new workout clothes, changing your gym or vary your workout, etc. Anything to get the motivation flowing! One thing I often remind myself with is that it actually do not becomes easier later. It is better and more satisfactory to follow your plan and do it NOW. Next Monday is actually as tough as if you would begin today. Just do it!

2. Replace one behavior with a new behavior

Stop putting your focus on what you do not want. Focus on what would and should do instead to change.
Replace a bad habit with another good habit. For example, do you want to stop eating sweets? Prepare pre-cut pieces of fruit in the fridge or do ten sit-ups every time you want to buy a piece of candy! By replacing a habitual behavior with a new better one you will feel that it is a lot easier to break your old habit. Become aware of your bad habits and take rational and conscious decisions to stop yourself when the cravings kick in.

3. Hold on, to break a bad habit takes time

Hold on and do not give up! It can be difficult and may even seem impossible to break old patterns, but hold on because the reward will come, I promise! A while ago I read that it takes about three months to replace a bad habit with a new habit. So, keep your goal and set up for 3 months plan. Accept that change can be uncomfortable at first, but once you get over the threshold and live with your new behavior, you will wonder why you have not always lived like that. Come on, you can do it!

4. Customize the environment around you

The environment we live in and the people we surround ourselves with have a big impact on our behavior. If you want to break a bad habit, it is especially important that you analyze how your living environment is and your social life looks like. Want to get in shape or lose weight, it may be worth spending more time with people who have good training habits.

5. Plan smart and realistic

Have a clear goal plan. Start to plan on a small scale and then gradually increase and work with milestones. Make your three months in three phases, for example, soft start month 1, medium speed month 2 and 3 then you are almost there. Research shows that most people fail after only two weeks and it often depends on the setting of high standards and therefore people give up before giving themselves a chance.

Take a day where you sit down and think about what you would like to change in your life. Decide on a date and get going! Good luck with your change, you can do it!

I believe in you! Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *