Vad är meditation och varför ska jag meditera?

Vad är meditation och varför ska jag meditera? Våren är på ingång och massor av saker händer ända fram till sommaren! Så mycket att det ibland kan vara svårt att hinna med allt kul man vill göra, vilket i vissa lägen kan göra att stressen knackar på dörren. Då gäller det att hitta sina egna små stunder att vila hjärnan på!
I dessa fall brukar jag meditera alternativt unna mig själv antingen ett spa besök eller en ayurvedisk massage. Just meditationen är något jag dagligen prioriterar för behålla en skön harmoni och balans året om.

Vad är meditation och varför ska jag meditera?

Vad är meditation och varför ska jag meditera? Meditation ger dig ett inre lugn och en känsla av harmoni. Du kommer närmare dig själv och det gör dig även mera uppmärksam, nyfiken och smartare.
Allt detta beror på att hjärnbarken, som tar hand om uppmärksamhet och sinnesintryck, blir tjockare vid meditation. När man mediterar lär man kroppen att helt enkelt använda hjärnan på ett bättre sätt. Området i hjärnan som styr bl.a. oro och stress kallas amygdala. Det stimuleras vid meditation, vilket gör att minnet ökar samt hjälper oss hantera våra egna känslor bättre.

Hur meditera jag? Att meditera är verkligen otroligt enkelt och du behöver inte förbereda dig speciellt mycket, utan det viktiga är bara att du kan slappna av i kroppen. Du kan ligga ner, sitta upp avslappnat eller med benen i kors. Valet är helt ditt och allt är ok.
Du sluter ögonen och har du valt att meditera utan någon guidad meditation kan du rikta ditt fokus mot ditt andetag. Fokusera tanken på andningen och skulle du märka att du helt plötsligt svävar iväg är det bara att komma tillbaka till andetaget igen. Meditation är ingen prestation, utan det är precis som med allt annat. Ibland går det jätte bra att slappna av och man kommer ner djupt i meditationen, medan andra gånger är det svårt att sitta still och känslan är att tankarna är någon helt annanstans hela tiden. Kom ihåg att allt är ok och den bästa meditationen är den som blir av.

Hur länge ska jag meditera? Det finns ingen tidsbestämd gräns för hur länge man ska meditera, men jag brukar sikta på ca 15 varje dag och gärna längre om jag vill. Jag har ju delat mycket bra meditationer som är på mindre än 5 min, så all meditation skulle jag säga är bra meditation. Dock vet jag att många meditations gurus skulle säga att det finns en magiskt gräns vid 30 min. Varför inte utmana dig själv och försöka sitta 30 min någon gång och se hur det känns.

Vad är meditation och varför ska jag meditera? Hoppas du har fått svar.
Kärlek Maya


Spring is around the corner and lots of things going on until the summer. So much that sometimes it can be hard to keep up with all the fun you want to do, which in certain situations can cause stress. Then you have to find your own little moments to rest your brain.
In these cases, I usually meditate or enjoy a little pampering myself either with a spa visit or an Ayurvedic massage. Meditation is something I daily priorities to keep a perfect harmony and balance all year around.

Why should I meditate? Meditation gives you an inner peace and a sense of harmony. You get closer to yourself and that makes you even more attentive, curious and intelligent.
All this is due to the cerebral cortex, which takes care of the attention and sensory impressions, becomes thicker with meditation. When you meditate you learn your body to simply use the brain in a better way. The area of ​​the brain that controls, anxiety and stress is called the amygdala. It is stimulated by meditation, which means that the memory increases and helps us manage our own emotions better.

How do I meditate? To meditate is really incredibly easy and you do not have to prepare yourself very much, the important thing is to sit in a position where you can relax your body. You can lie down, sit up or sit with legs crossed. The choice is entirely yours and everything is ok.
You close your eyes and if you have chosen to meditate without a guided meditation you can bring your focus to your breath. Focus on ​​breathing and if you would notice that you suddenly float away in your mind, only come back to the breath again.
Meditation is not an achievement, it’s just like everything else. Sometimes you are able to really relax and be down deep in meditation, while other times it’s hard to sit still and the thought is somewhere else all the time. Remember that everything is ok and the best meditation is the one who is done.

How long should I meditate? There is no definite time limit on how long you should meditate, but I usually aim for about 15 min each day and preferably longer if I want to. I have shared very good meditations that are less than 5 minutes, so all the meditation I would say is good meditation. However, I know that many meditation gurus would say that there is a magic limit of 30 minutes. Why not challenge yourself and try to sit 30 minutes and see how it feels.

How do you unwind? Please share & let me know!
Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *