Så här ser mina vardagliga rutiner ut!

Godmorgon världen!
Folk frågar mig ofta vilka rutiner jag har & varför jag gör på ett visst sätt. Tänkte att det det var en bra ide att skriva ner hur jag planerar mina dagar just nu & berätta lite varför jag tänker som jag gör. Jag bygger min egen framtid medvetet varje dag & jag är här för att hjälpa dig att göra detsamma.

30 dagar av pepp, motivation & inspiration (1)

 

Min planering är ett mål och något jag strävar efter varje dag, men ibland kommer livet emellan och allt går inte exakt enligt plan. Det är okej & då får jag bara tänka om just den veckan. Just nu ser min veckoplan ut så här:

Söndag – Fredag ringer kl 0530 och jag går upp ca 0600. Jag har många gånger fått frågan just kring varför jag väljer att gå upp så pass tidigt & det är helt enkelt för att jag fungerar bäst då. Älskar tidiga mornar & tidiga kvällar. Jag är ingen bra människa sent på kvällen, utan mina ögonlock samt min kropp dras nedåt desto senare klockan slår. Det är så min kropp fungerar & det kan alla som känner mig bäst intyga. Din kropp kanske fungerar annorlunda & då ska du följa den vägen.

Efter att jag gått upp börjar jag att dricka en drink med 3 krm bicarbonat + himalayan rock salt eller ljummet vatten med gurkmeja + svartpeppar. Upptaget blir bättre i kroppen om du adderar svartpeppar. Kl 06.30 mediterar jag till 0700 med ett tänt ljus. Ibland gör jag det själv och ibland med en guidad meditation. Jag skulle aldrig byta ut min meditationsstund mot något. Meditationen är en slags trygghet för mig & den hjälper mig att landa i mig själv. Det resulterar i att jag kan följa min inre vägledning mycket bättre & alltid vara sann mig själv.

Kl 07 öppnar jag min dailygreatness bok, där jag skriver ner drömmar, affiramtioner & tacksamhet. Dessa tre sakerna hjälper mig att sätta en positiv intention för dagen samt pushar mig till att skapa min egen framtid. Ca 0715 öppnar jag datorn och börjar bloggar, redigera eller svara på mail. Jag gör det som gör mig allra lyckligast just nu, jobbar med mitt mission i livet- Hälsa & Wellness för dig!

Lördagar är min lediga dag & jag försöker att inte vara uppkopplad mer än att posta något på Instagram. Lördagar sover jag även någon timma extra, men min kropp är inställd på att gå upp tidigt så jag brukar vara uppe runt 07 ändå. Jag tycker det är viktigt att ha en dag där jag koppla bort omvärlden och lever i min bubbla själv eller tillsammans med mina nära & kära.

Jag försöker att tränar alla dagar förutom Söndag & måndag för då fixar jag massor av saker inför veckan & vilar samt att träningen inte hinns med riktigt då. Veckodagarna är fyllda av möten, träning, blogginlägg, videos, redigering & det finns inget utrymmer för ingenting mer än på morgonen när jag mediterar och åker t-bana. Min meditation & min stunder på T-banan när jag lyssnar på ljudböcker är guld för mig & något jag verkligen uppskattar. Då får jag bara vara & landa en stund. Utöver den tiden är det fullrulle och det är precis så jag vill ha det.

Kl 21 ringer min klocka för då är det dags att sluta jobba, men ibland är det svårt att slita sig för det är så roligt. Viktigt för mig att varva ner så jag lyssnar på klockan och stänger ner. Mellan kl 21-22 fixar jag iordning inför morgon dagen, borstar tänderna, mediterar igen en stund om jag känner för det samt går igenom morgondagens planering. Absolut senast kl 22 ligger jag i sängen och försöker somna. Allt detta gör jag för att vara så effektiv som möjligt & göra det bästa av min tid samtidigt som jag ser till att sova ordentligt för att orka med nästa dag.
Jag älskar mitt liv & jag skapar min egen tillvaro medvetet varje dag. Det kan du också göra & sakta men säkert bygga en tegelsten i tagen på ditt dröm liv.  Allt är möjligt! Kärlek Maya


 

 

Good morning World!
People often ask me what procedures & routines I have and why I’m doing them in a certain way. So, I thought it was a good idea to write down how I plan my days right now and tell you why I do these routines in a certain way. I build my own future consciously every day and I’m here to help you do the same.

My every day plan is a goal and something I strive for every day, but sometimes life interferes and not everything goes exactly according to plan. It’s okay and then I just rethink that particular week. Right now my weekly plan looks like this:

Sunday – Friday my alarm clock goes of at 0530 am and I go up about 0600 am. I have often been asked why I choose to get up so early and it’s simply because I work best that time of day. I love early mornings and early evenings. I’m not a good person late at night. My eyelids and my body is pulled down like a magnet the later the time gets. That is how my body works and anyone who knows me best can confirm that. Your body might work differently and then you should follow that path.

After I get up out of bed I start with a drink made of 3 pinches bicarbonate + Himalayan rock salt or lukewarm water with turmeric + black pepper. 06:30 I meditate to 0700 with a lit candle. Sometimes I meditate myself and sometimes with a guided meditation. I would never replace my meditation time with anything. Meditation is a form of security for me and it helps me to be grounded. The result is that I can follow my inner guidance much better and always be true to myself.

At 07 I open my dailygreatness book, where I write down dreams, affiramtioner & gratitude. These three things help me to put a positive intention for my day and pushes me to create my own future. About 0715 I open the computer and start blogging, editing or I reply emails. I do what makes me the happiest, working on my mission in life- Health & Wellness for you!

Saturday is my day off and I try not to be online more than to post something on Instagram. Saturdays I also sleep an hour extra, but my body is set to go up early so I tend to be up around 07 anyway. I think it’s important to have a day where I disconnect from the outside world and live in my bubble by myself or together with my near and dear ones.

I try to workout every day except Sunday & Monday because then I prepare a lot of things for the upcoming week. The weekdays are filled with meetings, training, blog posts, videos, editing and there is no space for not doing anything. In the morning when I meditate and take the subway is the only time for doing nothing. My meditation & my moments on the subway when I listen to audio books is very important for me and something I really appreciate. The rest of the time its full speed and that is exactly how I want it. 

At 21 pm my alarm clock rings & it’s time to stop working, but sometimes it’s hard to tear myself away from the computer because it is so much fun. Its important for me to unwind so I listen to the clock and shut my computer. Between 21-22 pm I prepared for the morning, brush my teeth, meditate again for a while if I feel like it and go through tomorrow’s plan. Absolutely no later than 22 pm I lie in bed and try to fall asleep. All this makes me more efficient & I make the best use of my time. I make sure to sleep properly to cope with the next day.
I love my life and I’m creating my own life consciously every day. You can also create your life and slowly but surely building one brick at a the time on your dream life. Everything is possible! Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *