Kan man välja sina känslor?

Alla människor har alltid ett val. Du väljer vilka känslor som får styra ditt liv? Det betyder inte att du inte får se eller känna något som inte är glädje. Ett val att tex bestämma hur vi vill vara & vad vi vill känna. Alla har vi ett val oavsett vad som sker inom oss och utanför oss i vår värld. Det du läser kanske är svårt att greppa just nu & det respekterar jag, men det är sanningen för vi människor har alltid möjligheten att välja. Jag skriver detta inlägget mycket för vad som inträffade igår i min älskade stor stad Stockholm. Jag har reflekterat och landat i alla känslor som svämmade över. Mesta dels känslor av enorm tacksamhet och kärlek för livet, men även sorg för andra människor lidande.

Du väljer vilka känslor som får styra ditt liv

Bild Aboutthatlook.com

Jag skrev en sak på min facebook igår som jag tycker beskriver det jag vill framföra här – Genom katastrofer förenas vi. Genom smärta kommer kärleken fram. Genom att döden visar sig påminns vi om livet. Det är just det att handlingar av plötslig terror leder till insikt, kärlek, omtanke & ödmjukhet till varandra & livet. Missförstå mig inte det är inte så att jag vill ha mera av dessa händelser i vår värld snarare tvärtom.
Det är därför jag väljer att agera utifrån kärlek, tacksamhet & omtanke. Det är bara dessa känslor & denna typen av varm & ljus energi som kan överskugga de onda & mörka.
Jag väljer vilken känsla som får ta mest plats i mig, vilket jag alltid har möjlighet att göra, även i de mörkaste stunderna i livet. Jag väljer bort rädsla för att leva, jag väljer bort hatet, jag väljer bort att anklaga & beskylla. Istället väljer jag att sprida kärlek & ljus & jag väljer vilka känslor som får finnas i mig. Det är okej att känna det vi kallar “negativa” känslor, men låt det inte ta för stor plats, utan låt det bara vara och passer igenom dig. Du väljer vilka känslor som får styra ditt liv

Idag bör vi praktisera stilhet, kärlek och meditation gentemot oss själv och andra. När världen är med om en sådan här sak är det ett rop på hjälp för mera kärlek, ljus & omtanke. Låt dessa känslor får ta mest plats & välj vad som får regera i ditt liv för en bättre värld. Jag älskar dig & är tacksam för att just du valde att läsa detta. Maya

Du väljer vilka känslor som får styra ditt liv – Vad väljer du?


All people always have a choice. A choice to decide how we want to be and what we want to feel. We all have a choice no matter what is happening within us and outside of us in our world. What you are reading perhaps is difficult to grasp right now and I respect that, but it’s the truth us humans always have the ability to choose. I am writing this post because a lot of what happened yesterday in my beloved big city Stockholm. I have reflected and landed in all the emotions that overflowed me. Most hand feelings of immense gratitude and love for life, but also the sadness of other people suffering.
I wrote a thing on my facebook yesterday that I think describes what I want to convey here – Disasters unite us. Thru pain love groves. With death present we are reminded of life. The actions of sudden terror leads to understanding, love, compassion to each other and life. Do not misunderstand me, it is not that I want more of these events in our world, rather the opposite. 
That’s why I choose to act from love, gratitude and compassion. It is only these feelings and this kind of warm and light energy that can overshadow the evil and the dark.
I choose what kind of feeling that can take the most space in me, which I always have the opportunity to do, even in the darkest moments in life. I do not choose fear of life, I do not choose hatred, I do not choose to accuse and blame. Instead, I choose to spread love and light and I decide what feelings may stay in me. It’s okay to feel what we call “negative” feelings, but do not let them take too much space, just let them be and passer through you.

Today, we should practice stillness, love and meditation towards ourselves and others. When the world is involved in this kind of terror, it is a cry for help for more love, light & compassion. Let these feelings take most space and choose what will stay in your life for a better world. I love you and am grateful that you chose to read this. Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *