Sluta låta andra identifiera vem du är

NU tycker jag du plocka fram din inre kvinnliga kraft och slutar låta andra identifiera vem du är.

Dags att låta transformationen ta plats och ruska av dig allt gammalt som du har burit med dig de senaste åren. NU, tycker jag du plockar fram din inre kvinnliga kraft och slutar låta andra identifiera vem du är. Detta är ett ämne som jag själv brottas med eller har brottas med. Det är därför jag vill skriva några tips som jag applicerar för att släppa känslorna och tankarna om att låta andra identifiera vem jag är. 

identifiera

Photo Aboutthatlook.com

Att brottas med dålig självkänsla och självförtroende gör vi alla emellanåt. Ingen går runt och tycker om sig själv alltid och vi är våra egen värsta kritiker. Bara det räcker gott och väl. Ska vi då även låta andra berätta för oss vem vi är, hur vi ska se ut, vad vi ska tycka… ska vi låta andra indentifiera vem vi är? Svaret är så klart NEJ! När andra har åsikter om oss så är det oftast en distraktion från att de borde lära känna sig själv. Att titta utåt istället för inåt är oftast en flykt från sig själv och sitt egna inre arbete som man egentligen behöver göra. Jag skulle kunna prata om detta i oändighet, men kommer korta ner det till några få peppande rader som man kan ha i åtanke.

  • Vi alla kommer dö en vacker dag. Att sätta denna tanken i perspektiv gör att andra människors åsikter och tankar blir extremt oviktiga, eller hur? Vad Emelie eller Kajsa sa om ditt nya hår förra veckan kommer inte spela någon roll när du inte kan vandra på denna jorden längre. Vår tid är räknad och tickar varje dag så släpp det som begränsar dig från att skina. 
  • Andra människor åsikter är bara tankar i deras huvud. Alla lever vi olika liv, med olika uppväxt och det betyder att så som din kompis eller kollega ser på världen är baserat på hur hens syn är. Vilket betyder helt annorlunda från din och är enbart tankar från hens huvud, alltså oviktiga för din existens och välbefinnande. Åsikter kan så klart göra ont för det är inte orden som gör ont utan energin som träffar oss när vissa ord kommer ut ur munnen. Energi kan enkelt städas bort och jag brukar låtsas att dessa åsikter sätter sig som en hatt. Jag låtsas som att jag tar av mig min hatt när jag ska sova och slänger den i sopporna. Jag bokstavligen talat öppnar sopporna och slänger min låtsas hatt. Jag plockar fram barnasinnet och tar fram fantasin. Prova du med! 
  • Alla kommer inte gilla dig, det är omöjligt. Att gå runt och tro att alla kommer gilla allt du säger och gör är en omöjlighet och det kan du genast glömma. Principen kan kopplas ihop med ovanstående punkt. Alla ser vi samma sak ur olika synvinklar och alla har rätt till sin åsikt, men det är inte någon annans åsikt som är viktigare. Din åsikt om dig är den viktigaste och allt annat kommer nr två. 

Ta dessa punkter i beaktning och försök att öva dig varje dag. Du är en otroligt kraftfull kvinna och det är dags att plocka fram henne nu. Heja dig! Puss Maya 


Hello hello, girls! Time to follow the transformation of spring and shake off all old stuff we have carried thru-out winter & with us in recent years. NOW, I think its time to bring forward our inner female power and stop letting others identify who we are. This is a subject that I’m struggling with also and I think everyone wrestles with it sometime during life. That’s why I want to write some tips that I apply to let go of the feelings and thoughts of letting others identify who I am.

To struggle with bad self-esteem I think everyone does from now and then. No one walks around and likes themselves always and we are our own worst critics so just that is enough. Should we also let others opinion matter then? The answer is NO! Everyone is perfect as they are no matter what others think about us. Think about the following things …

  • We all will die someday. Putting this thought into perspective makes other people’s opinions and thoughts extremely unimportant, right? What Emelie or Sara said about your new hair last week will not matter when you can not wander on this earth anymore. Our time is limited so let go of what limits you from shining and shine for God’s sake.
  • Other people’s opinions are just thoughts in their minds. Everyone lives different lives, with a different upbringing. Meaning that how your friend or colleague is looking at the world, is based on how they have lived their life. Which means completely different from yours and is only thoughts from their head. That is unimportant to your existence and well-being. Am I right again?
    Opinions can obviously hurt because it’s not the words that hurt us but the energy that hits us when some words come out of our mouth. Energy can easily be cleaned away and I usually pretend that these thoughts are sitting on my head like a hat. I pretend that I take off my hat when I go to sleep and throw it in the garbage. I literally open the garbage and throw my hat away. I become a kid and bring out my imagination. Try it out!
  • Everyone will not like you, it’s impossible. Going around and thinking that everyone will like everything you say and do is an impossibility and you can immediately forget it. The principle can be linked to the above point. Everyone sees the same thing from different angles, and everyone is right to their opinion, but it is not someone else’s opinion that is more important. Your opinion about you is the most important and everything else comes second.

Take these points into account and try to practice each day. You are an incredibly powerful woman and it’s time to pick her up now. Go go go you! Kisses Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *