Jag har klarat mig själv från 10 års ålder!

Då var det fredag igen och dags för ett av mina mera personliga inlägg, där du lär känna mig bättre. Om det är något du skulle vilja vet om mig eller undrar över så kommentera gärna under detta inlägget.
Förra veckan var jag med i mitt första podcast avsnitt hos tjejerna bakom poden Hälsosnack. De frågade mig ganska mycket personliga saker och detta inlägget är inspirerat av deras frågor. Då jag delar med mig av ganska mycket personligt tänkte jag gå lite djupare in på en av sakerna jag pratade om, nämligen att jag har sedan jag var 10 år nästan klarat mig själv.

Maya Nestorov (1)Bild Aboutthatlook.com

Jag har växt upp i en familj där min mamma & min pappa var skilda väldigt tidigt i mitt liv. Jag skulle ljuga och säga att det inte har präglat mig, men jag är också samtidigt väldigt glad över min uppväxt. Utan allt jag varit med om skulle jag inte vara den person jag är idag. Jag är stolt över mig själv & tacksam för mitt liv.

Rubriken kanske låter lite dramatisk för det är ju inte ordagrant så att jag har klarat mig själv, utan någon alls. Jag bodde hela uppväxten hemma hos mamma och hade tak över huvudet samt mat i kylskåpet, men det jag syftar på var ensamheten jag alltid kände då jag och mamma aldrig var sams. Jag hade en plats att komma hem till, men jag kände mig aldrig trygg eller avslappnad. Ville inte vara hemma speciellt mycket & sökte alltid tryggheten hos mina vänners föräldrar och familjer. I ung ålder skulle jag beskriva mig själv som den eviga sökaren efter kärlek, familj & trygghet. Denna känsla/upplevelse har dock resulterat i det som jag idag är så stolt över – min styrka att tro på mig själv & min tro på att allt är möjligt. För jag har klarat mig själv från 10 års ålder, då allt detta började.

Min känsla av otrolig ensamhet, som kunde göra så ont emellanåt har gjort mig stark & givit mig så mycket insikter & lärdomar. Idag vet jag att allt jag gick igenom var för att förbereda mig för vad som komma skall i livet. Det smärtade, men det gick över & allting blev bra till slut. Det blir det jag lovar! Låt smärta infinna sig & kämpa inte mot av rädsla för vad som känns. Låt smärtan vara & gå bara framåt hela tiden. Det kan vara svårt att se eller förstå när man känner sig som mest ensam & förtvivlad men jag lovar att allt man går igenom gör en visare & starkare. Alla är vi starka i grunden, men ibland behöver vi väcka den tigern inom oss till liv för att verkligen känna att vi är det. Detta sker bara genom smärtsamma händelser. Jag ser idag mina upplevelser av min barndom som positiva och jag är glad för min uppväxt för den har varit fantastisk trots min känsla av brist på kärlek & stöttning. Mina föräldrar gjorde så gott de kunde & mer än så kan ingen begära för de är bara människor. Alla är vi bara människor & gör så gott vi kan tills vi vet bättre genom lärdomar i livet.

Kärlek till dig som just nu kämpar med smärtsamma känslor & våga tro på att det blir bra trots att du bara känner mörker. Jag finns här! Kärlek Maya


Its Friday and time for one of my more personal posts, where you get to know me better. If there is anything you would like to know about me or have questions feel free to comment below this post or send me an email at oslagbarhalsa@gmail.com
Last week I did my first podcast recording with the girls behind the pod Healthy talk. They asked me quite a lot of personal things and this post is inspired by their questions. Since I already started to share with pretty personal things, I want to go a little deeper into one of the things namely that I since I was 10 years have taken care of myself.

I have grown up in a family where my mom and my dad were divorced very early in my life. I would lie if I say that it has not influenced me, but I’m very happy about my upbringing. Without everything I have been through, I would not be the person I am today. I am proud of myself and thankful for my life.

The title may sound a bit dramatic because it’s not that I have been completely alone. I lived at home with my mother and I had a roof over my head and food in the refrigerator. What I am referring to was the loneliness I always felt since me and my mother where never close. I had a place to come home to, but I never felt safe or relaxed. I did not want to be at home very much and always searched for the safety of my friends parents. At a young age, I would describe myself as the eternal seeker of love, family and security. This feeling / experience however has resulted in what I am so proud about today – my strength to believe in myself and my belief that anything is possible. 

My feeling of incredible loneliness, that gave me so much pain from time to time has made me strong and gave me so much insight and lessons learned. Today I know that everything I went through was to prepare myself for what’s to come in life. It hurt, but it will be over and everything will be fine in the end. It will be, I promise!
Let the pain be and do not hold on because of fear of how it can feels. Let the pain be and just go forward all the time. It can be difficult to see or understand this when you feel lonely and depressed, but I promise that everything you go through make you wiser and stronger. We are all strong, but sometimes we need to awaken the tiger within us to really feel that we are. This is done only through painful events.
Today I se my experiences of my childhood as positive and I am happy for my childhood because it has been fantastic despite my feeling of lack of love. My parents did the best they could and more than that no one can ask since they are only humans. We are all just people and doing the best we can until we know better through lessons in life.

Love to you right now are struggling with painful feelings and dare to believe that it is good even if you only know darkness. I’m here! Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *