Hållbart fiske med Asc + trerätters middag på Kitchen & table

Hej på dig denna lördag! Jag har ett event jag helt glömt bort att berätta om som jag var på för någon vecka sedan, nämligen ett hållbarhets event tillsammans med ASC hållbart fiske. Jag är ju inte vegan, utan äter fisk någon gång i veckan. Dock har jag valt att inte äta fisk för ofta då jag vet för lite om odlad fisk & alla märkningar som finns. Just därför tyckte jag att detta event var intressant att gå på & få träffa representanter från dels ASC, Leröy fisk & skalldjur, hållbahets chefen för Hemköp, WWF representant & hållbarhets chefen för Lidl. Alla dessa aktörer fick jag prata med & jag är inte den som inte vågar ställa de obekväma frågorna som jag har.

kitchentable
kitchentable-4
kitchentable-6
kitchentable-10
kitchentable-13

Eventet började med en liten presentation från ASC hållbart fiske, där de berättade om deras märkning och vad den står för. Vilka kriterier som behöver mötas för att få använda deras märkning osv. Det är en väldigt bra tanke bakom deras märkning, men de har en lång väg att gå för att göra fisket ännu mera hållbart & framför allt göra fisken 100% säker för oss människor att äta. Nu utgår jag från mina åsikter & det jag menar med säker för oss människor att äta är hur de förebygger sjukommar bland odlad fisk samt vad de matar fisken med för att den ska växa.

Under presentationen berättade de att de inte använder sig av antibiotika längre för att säkerställa att fiskarna håller sig friska utan de vaccinerar fiskarna istället, men då ringer det en ny varningsklocka hos mig. I mina öron är vaccinationer inte det bästa för en del vaccinationer innehåller fortfarande tungmetaller och ingen vet egentligen hur det påverkar oss människor när vi i sin tur ska äta fisken…?
Det hon sedan även berättade är att de matar fisken med bla. soja & vete för att fisken ska växa. Frågan jag då ställde till henne var hur påverkar den typen av fisk mat oss? Det fisken äter behöver borde ju sedan göra inverkan på vår kropp… både fiskmats frågan & vaccinations frågan var två frågor jag ställde, men tyvärr hade de inte svar på det. ASC hållbart fiske har endast funnits i några år & deras arbete har bara börjat. Oavsett svar från ASC behöver vi alla fortsätta att ifrågasätta och ge vår syn på saker för att alla företag ska utvecklas. Mina frågor gav kanske ASC något att fundera över i deras framtida arbete & utvecklning. I hope so!

Utöver eventet fick vi även avnjuta en trerätters middag på Kitchen & table Norrmalm, där hållbar kost är något de värnar om. Det gillar jag väldigt mycket och kan absolut rekommendera den restaurangkedjan. Det som jag dock som vanligt känner oavsett var jag äter är att de flesta restauranger har inte tillräkligt med veganska & allergi vänliga desserter… men det ska jag ändra på. En restaurang i taget & Berns är den första!


I have an event I completely forgot to tell you about, namely a sustainability event together with ASC sustainable fishing. I’m not vegan, I eat fish several times a week. However, I have chosen not to eat fish too often since I don’t know too much about farmed fish & all the labels that are available. For this reason, I thought that this event was interesting because I could meet representatives from ASC sustainable fishing, Leröy Fish & Shellfish, Hemköp Sustainability Manager, WWF Representative & Sustainability Manager for Lidl.

The event began with a small presentation from ASC Sustainable Fishing, where they told us about their labeling and what it stands for. What criteria need to be met to use their labeling, etc. It’s a very good thought behind their labeling, but they have a long way to go to make the fish even more sustainable & above all make the fish 100% safe for us humans to eat. This is my opinions and what I mean to make sure that us humans can eat the fish is how they prevent sickness from farmed fish and what they feed the fish for it to grow.

During the presentation, they told me they did not use antibiotics anymore to ensure that the fishes are healthy but they vaccinate the fish instead but then rings a warning bell for me. Vaccination is not the best choice according to me because they don’t know how this affects us when we then eat the fish …? What she also told me is that they feed the fish with soy & wheat for the fish to grow. The question I then asked her was how does that kind of food affect us? What the fish is eating should then affect our body … both the fish food question and the vaccination question were two questions I asked, but unfortunately, they did not have an answer for it.
ASC sustainable fishing has only been around for a few years and their work has just begun. Regardless of the response from ASC, we all need to continue to question and give our views on things in order for all companies to develop. My questions perhaps gave ASC something to consider in their future work and development. I hope so!

In addition to the event, we also had a three-course dinner at Kitchen & Table Norrmalm, where sustainable food is something they care about. I like that very much and can definitely recommend the restaurant chain. What I, however, as usual, feel when I eat is that most restaurants do not have vegan and allergy friendly desserts … but I will change that. One restaurant at a time! Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *