Dessa känslor är kopplade till dessa organ

Dessa känslor är kopplade till dessa organ. Min tror är att vi människor är fler dimensionella varelser som har “flera kroppar”. Då syftar jag på en fysiskt, psykisk & själslig kropp, vilket betyder att om vi mår dåligt och inte bearbetar våra känslor kan det visa sig fysiskt på kroppen. Precis som rubriken säger är våra känslor kopplade till olika organ. Till exempel om jag känner sorg kan sorgen om jag inte bearbetar den visa sig på mina lungor med olika symptom. Jag tycker att detta är ett intressant sätt att tänka och då utefter våra organ ta reda på vad man behöver jobba med. Därför blev jag sugen på att kolla upp vilka organ, som är kopplade till vilka känslor.

känslor är kopplade till dessa organ
  • Ilska – är kopplat till lever & det gäller all form av ilska som irritation & frustration. Långvarig ilska kan skapa problem med tarmen och mjälten. Tarmen är otroligt viktigt för allmänt välmående & är en central del i bl.a vårt immunförsvar. Las om mjältens funktion längre ner vid oror & grubbleri.
  • Ångest – är kopplat till lungorna & tjocktarmen. Vid ångest påverkas lungorna pga av försämrad andning & kan ge symptom som slembildning, hosta, andningsvårigheter.
  • Oror & grubbleri – är kopplat till obalans hos mjälten. Detta kan i sin tur skapa matsmältningsproblem, trötthet, slöhet och oförmåga att kunna koncentrera sig eller sova.
  • Sorg & ledsamhet – är kopplat lungorna & hjärtat. När sorgen inte löses upp och ersätts med ny positiv energi. Blockerar sorgen lungornas funktion & kan skapa astma, andningssvårigheter & depression.
  • Rädsla – är kopplat till njurarna. Under funktion av njurarna kan leda till urinlekage, sämre utrensning & avgiftning av ämnen i kroppen.

Källa här för min källa

När jag gick hos mina kinesologer arbetade vi med alla våra “kroppar”, vilket har gjort att jag förstår sambandet mellan känslorna & vår fysiska kropp mycket bättre. Detta har i och för sig varit logiskt för mig innan, men jag har lärt mig massor mera tack vare dem. Jag tror att genom att vi börjar koppla ihop allt som händer inom oss & ser ett samband så är det också lättare för oss att gå till roten av vår symptom eller problem. Leva mera holistiskt helt enkelt. Kärlek Maya


My belief is that humans are more dimensional creatures that have “multiple bodies”. I am referring to the physical and mental body, which means that if we feel sad and do not process our feelings or process our feelings, we physically feel it in the body. Just as the headline says, our feelings are linked to different organs. For example, if I feel a lot of sadness & do not deal with it it will show in my lungs with different symptoms. This is an interesting way to think to find out what you need to work on to be healthy & strong. Therefore, I was curious to check out which organs are related to what feelings. I think if you know that you can physically heal yourself and then heal your feelings. Vice Versa.

Anger – is connected to the liver & it applies to all sorts of anger like irritation and frustration. Long-term anger can cause problems with the intestine and spleen. The intestines are incredibly important for general well-being and are a central part of our immune defense.
Anxiety – is associated with the lungs & colon. In the case of anxiety, the lungs are affected by impaired breathing and may cause symptoms such as mucus, cough, breathing difficulties. 
Worries & overthinking – is associated with an imbalance in the spleen. This, in turn, can cause digestive problems, fatigue, drowsiness, and inability to concentrate or sleep.
Sorrow & sadness – is connected to the lungs & the heart. When grief is not resolved and replaced with new positive energy it’s blocking the lung function & can create asthma, difficulty breathing & depression.
Fear – is associated with the kidneys. The function of the kidneys can lead to urine leakage, poorer cleansing, and detoxification of substances in the body.

When I went to my kinesiologists we worked with all our “bodies”, which made me understand the connection between our emotions and our physical body much better. This in itself has been logical to me before, but I have learned a lot more. I think that by starting to link everything that is happening within us & seeing the bond, it will be easier for us to go to the root of our sumptom or problem. Living more holistically simply. Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *