Att hålla fast vid ilska & släppa taget!

Idag vill jag belysa ett ämne som jag lidit av & hållit fast vid under många år, men läkt & släppt nu. Dock träffar jag många som lider av just detta nu – Ilska, rädsla & brist på kärlek. Då jag är en person som är mycket öppen för känslor & energi kan jag känna av andra människors känslor & energi extremt fort. Oftast snabbare än de själva vet hur de mår. Denna gåva är både på gott & på ont, då det ibland kan resultera i att jag upplever deras inre smärta starkt & vill hjälpa dem att bli fria från deras lidande. Dock kan man inte hjälpa alla om inte personen själv vill bli hjälpt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto Aboutthatlook

Deras ryggsäck är otroligt tung & blir bara tyngre för varje dag då dessa känslor tagit över deras varande & det enbart fokuserar på alla dessa tunga & negativa känslor. Det blir som en trygghet att bära runt på, även om det är otroligt tung. Jag vet för jag har själv varit där & blotta tanke på att släppa taget om sin ryggsäck är hemskt.
Alla vi människor har eller kommer att få erfarenheter i våra liv som kommer ärra oss djupt, men vi behöver också lära oss att även rensa & läka dessa ärr. Det är inte alltid lätt att släppa taget om ilskan eller ledsamheten som tryggt tagit över hela vårt varande, men det är viktigt för annars blir vi till slut förgiftade & alla former av inre livsglädje sinar.

Följande saker jag gjorde för att släppa & läka dessa tunga känslor. Det kanske kommer låta som en klyscha men så här gjorde jag.

  • Jag började säga nej & började prioritera mig själv och min egen lycka. Jag började tycka om mig själv & klappa mig själv på axeln varje dag. Jag är bra oavsett om jag tycker, känner eller ser det. Du är också bra!!!
  • Jag förlät mig själv & förlät andra. I min morgon meditation säger jag tyst till mig själv att “jag förlåter mig själv & jag förlåter andra. Jag känner kärlek emot mig själv & gentemot andra”. Detta lilla mantra säger varje varje morgon & försöker medvetet känna hur jag förlåter & skickar ut kärlek. Kanske låter löjligt, men genom att jag säger det tycker jag att det är lättare att känna det & applicera det i det i min vardag.
  • Ändrade mina rutiner för att få in ny energi & gick ut på en lång promenad varje morgon i min ensamhet. Att vara själv var det bästa jag kunde ge mig. Jag har gråtit, haft smärta & mått skit på mina promenader, men det har varit läkande. Jag tvingade mig själv att komma ut & bara vara själv.
  • Började läsa böcker som gav mig insikter, motivation & inspiration. Orkade inte alltid läsa mycket & ibland blev det bara några sidor, men det gav mig alltid något intressant att tänka på & fick mig att må lite bättre.
  • Kramas på riktigt. Jag började ge människor kramar på riktigt, med en stor öppen famn. På det sättet kan du ta emot kärlek från andra utan att det krävs ord eller någon större handling. Du säger också till din kropp att du är redo att släppa på dina egna känslor & ta emot samtidigt som du även ger. En kram öppnar upp för ett energi utbyte & det kan släppa på spänningar i båda riktningar. Mina möten & kramar med andra människor har gjort att jag stor gråtit efteråt, men även känt mig lättare i kroppen och sinnet. Prova och se vad som händer!

Idag är jag fri från mina tunga känslor för att jag har jobbat hårt med att rensa, läcka & må bra. Jag har hittat verktyg som fungerar för mig & jag använder många av dem än idag. Arbetet slutar egentligen aldrig, men jag kan mer eller mindre säga att jag är fri. Du som läser detta kanske har gjort samma resa som jag & kan därför hjälpa andra (jätte bra) eller så känner du kanske ingen dig & kan applicera några av mina tips för att förändra & må bra. Glöm inte att du lever bara en gång i denna kropp så det finns ingen tid att spilla. Kärlek Maya


Today I want to write about a topic that I suffered from for many years, but that is healed & released now. However, I often meet many people that are suffering from this now – Anger, fear and lack of love. Since I am a person who is very open to emotions and energy, I can feel the feelings and energy of other people extremely quickly. Most often faster than themselves know how they feel. This gift is both good and bad as it may sometimes result in me feeling their strong inner pain and I often want  to help them get rid of their suffering. However you can not help anyone unless the person herself wants to be helped.

Their emotional backpack is incredibly heavy and just gets heavier for each day since those feelings have taken over their being & they only focus on all these heavy & negative feelings. It is a security planket to wear & even though it is incredibly heavy. I know because I’ve been there myself & just the thought of thinking about getting rid of the emotional backpack is horrifying.
All of us humans have or will have experiences in our lives that will scar us deeply, but we also need to learn to clean and heal these scars. It’s not always easy to let go of anger or sadness that has safely taken over our being, but it’s important because otherwise we will be poisoned & all sorts of inner happiness will go away.

I do the following things to release and heal these heavy feelings. 

  • I started saying no & began to prioritize myself and my own happiness. I started to enjoy myself & pat myself on the shoulders every day. I’m good, regardless of whether I feel or see it. You are also good !!!
  • I forgive myself & forgave others. In my morning meditation, I quietly say to myself that “I forgive myself & I forgive others. I feel love for myself & towards others”. I say this little mantra each and every morning & try to consciously feel how I forgive & send out love. This maybe sound ridiculous, but by saying that, I feel it’s easier to feel it & apply it to my everyday life.
  • Changed my routines to bring in new energy & I went on a long walk every morning. Being by myself was the best thing I could give myself. I have cried & felt pain during my walks, but it has been healing. 
  • I started reading books that gave me insights, motivation & inspiration. I did not always read a lot & sometimes it just a few pages, but it always made me to think of something else & made me feel better.
  • I started giving people real hugs, with a big open arms. That way you can receive love from others without the need for words or any major action. You also tell your body that you are ready to let go of your own feelings & receive while you also give. A hug opens up for an energy exchange & it can release energy in both directions. My meetings and hugs with other people have made me cry afterwards, but I also felt lighter in my mind. Try and see what’s happening!

Today, I’m free from my heavy feelings because I’ve worked hard to cleanse & feel good. I have found tools that work for me & I use many of them today. The work never ends, but I can say more or less that I’m free. You who are reading this may have done the same journey as I & can therefore help others (really good) or you maybe recognize yourself right now & want to change. Do not forget that you only live once in this body so there is no time to waist. Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *