11 saker som jag gör för att må bra

11 saker som jag gör för att må bra

Bild tagen av Aboutthatlook.com

  1. Meditation – Jag mediterar för att komma i kontakt med mitt högre jag, för att skapa balans och distans till livet. Det är lätt att fastna uppe i huvudet, i egot och inte leva medvetet. Meditation hjälper mig att leva mera medvetet, i nuet och i kontakt med vem jag verkligen är. Mitt mål är att mediera morgon som kväll minst 15 min.
  2. God hälsosam mat – mat är livet. Utan hälsosam mat så funkar inte jag. Jag blir trött, mår dåligt, sover dåligt och presterar sämre. God hälsosam mat är en av de viktigaste sakerna för mig. Det är en del av mitt liv i allra högsta grad!
  3. Laga mat – Jag älskar att laborera med olika råvaror i mitt kök. Jag har inte ett speciellt stort kök, men det går ändå. Laga mat är mitt sätt att prova olika smaker, misslyckas och skapa något annat. Älskar det!
  4. Träna – oj vad vore livet utan att få röra på kroppen. Frigöra energi och få energi. Jag känner mig snyggare, sexigare och mera kraftfull när jag tränar. Älskar känslan av träningsverk och få ta i samt se kroppen växa och formas. Just nu kör jag mycket hemma i, mitt egna pilatesyoga pass.
  5. Vara kreativ och skapa kontent – att få skapa kontent till mina kanaler. Att få inspirera dig, boosta dig och förhoppningsvis ge dig något verktyg så att du kan leva ditt bästa live är kopplat till min livadröm och livssyfte.
11 saker som jag gör för att må bra

6. Sol, hav och värme – det finns inget som fyller på min själ som värme, hav och sol. Att få ha ett boende i ett varmt land är mitt mål och det kommer att ske inom några år.

7. Upptäcka nya platser – resa, jag älskar att resa. Det ger mig perspektiv, gjlädje, livsenergi. Jag är en utforskare och älskar att uppleva nya saker hela tiden. Lite av en rastlös själ. Jag behöver den stimulansen för att känna att jag lever och får leva.

8. Dansa – Dans är fantastiskt och ger mig också “instant” refill. Mår jag inte bra så räker det ibland med att sätta på en bra låt och dansa loss. Följer du mig på instagram så har du sett mina dans seassions, hehe

9. Vila – sova, vila och återhämtning är något jag är otroligt duktigt på. Jag har väldigt mycket energi, men när den är slut så slocknar jag. Powernaps är också något jag älskar att ge mig själv – I am all about selflove.

10. Ta hand om mig själv och göra det som är bäst för mig – självkärlek. Med åren så lär man sig att man själv är den viktigaste personen i sitt liv. Att prioritera sig själv och inte bry sig om vad andra tycker och tänker är otroligt viktigt. Leva sitt liv för sig själv och inte begränsas av andra.

11. Lära mig nya saker (språk, recept eller annat) – som jag skrev ovan så är jag lite av en rastlös själ och älskar att både utmana och utveckla mig själv. Att fylla på min kunskapsbank är givande och alltid positivt. Just nu studerar jag spanska och älskar det.

Vad har du för något du älskar att göra som får dig att må bra?


English

1. Meditation – I meditate to get in touch with my higher self, to create balance and distance to life. It is easy to get stuck in the head, in the ego, and not live consciously. Meditation helps me to live more consciously, in the present, and in contact with who I really am. My goal is to meditate morning and evening for at least 15 minutes.

2. Good healthy food – food is life. Without healthy food, I do not work. I get tired, feel bad, sleep poorly, and perform really badly. Good healthy food is one of the most important things for me. It’s a huge part of my life.

3. Cooking – I love working with different ingredients in my kitchen. I do not have a particularly large kitchen, but it still works. Cooking is my way of trying different flavors, failing, and creating something else. Love it!

4. Exercise – oh what would life be without being able to move my body. Unleash energy and get energy. I feel better, sexier, and more powerful when I train. Love the feeling of exercise and being able to move and see the body grow and get in shape. Right now I work out a lot at home, I do my own Pilates yoga session.

5. Be creative and create content – to create content for my channels. To be able to inspire you, boost you, and hopefully give you some tools so that you can live your best life is connected to my dream life and life purpose.

6. Sun, sea, and warm breeze – there is nothing that fills my soul like a warm breeze, sea, and sun. Having a home in a warm country is my goal and it will happen within a few years.

7. Discover new places – travel, I love to travel. It gives me perspective, joy, life energy. I am an explorer and love to experience new things all the time. A bit of a restless soul. I need that stimulus to feel that I live and can live.

8. Dancing – Dancing is fantastic and also gives me an “instant” refill. If I do not feel well, sometimes it is enough to put on a good song and dance. If you follow me on Instagram, you have seen my dance sessions, hehe

9. Rest – sleep, rest, and recovery is something I am incredibly good at. I have a lot of energy, but when it’s finished I get very tired. Power naps are also something I love to give myself – I am all about self-love.

10. Take care of myself and do what is best for me – self-love. Over the years, you learn that you are the most important person in your life. Prioritizing yourself and do not care about what others think and feel is incredibly important. Live your life for yourself and not be limited by others.

11. Learn new things (language, recipes, or other things) – as I wrote above, I am a bit of a restless soul and love to both challenge and develop myself. To fill up, my knowledge bank is rewarding and always positive. Right now I’m studying Spanish and love it.

What do you love to do that makes you feel good?

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *