Vilka frukter/grönsaker kan du köpa eko & icke eko

När jag är runt på olika event & möter olika människor får jag ofta frågan kring ekologi & varför de ska köpa just ekologiskt. De tycker det är dyrt & har inte förstått grejen med allt eko tjafs. Jag har full förståelse för detta & det är en mycket bra fråga. Ibland kan hela denna vilka grönsaker respektiver frukter ska jag egentligen köpa & hur mycket kemikalier får jag i mig. Då jag inspireras av alla mina möten tänkte jag att det var en bra ide både för dig & för mig själv att göra lite research & skriva en lista över vilka frukter/grönsaker man bör köpa eko respektiver kan en köpa icke ekologisk.

Köpa ekologiskt

När jag vill ta reda på olika saker använder jag mig av olika sökmedel bl.a google, befintliga böcker & fråga personer som är experter inom området. Så denna informationen kommer från alla dessa källor. Det man inte får glömma i denna lista är att det som man kan köpa icke ekologiskt är besprutat, men när det gjort stick prover/tester på dessa livsmedel så fann de ett otroligt litet spår av gifter & väldigt få gifter. Dock skulle jag alltid rekommendera att köpa eko om det går, för att göra ett statement till leverantörerna att vi vill ha mera eko & inga kemikalier.

Varför ska man välja ekologisk odling: Det finns en rad anledningar till varför jag tycker att man ska välja ekologisk odling, men mycket av det jag tycker är även bevisat för er som behöver fakta bakrund.
Kemikalier kan vara hormonstörande, vilket i sin tur kan utveckla olika livsstils-sjukdomar om vi får i oss dem dagligen. Detta är tyvärr inget som testas av forskare innan det används. När vi inte väljer ekologiska grönsaker & frukter får vi i oss en cocktail av gifter, som kan påverka oss i större grad än vad forskare har påvisat. Bekämpningsmedel som används testas oftast var för sig och sedan godkänns. Alltså har inte tester gjorts på hur de påverkar oss när vi blandar dem i en cocktail & sprutar dem på våra grönsaker. Bekämpningsmedel påverkar våra djur & vår natur.

Välj rätt saker för din hälsa & påverka hela vårt system. Kärlek Maya


 

When I’m around on different events and meet different people I am often asked about ecology and why they should buy ecologicall fruits & veggies. They think it is expensive and do not understand the all the eco fuss. I fully understand this and it’s a very good question. Sometimes this whole eco discussion is a little bit confusing. Since I am inspired with all of my meetings, I thought it would make list of what is ok to buy & what is not. Its a good idea for both you and me so I did some research and here is the list of what fruits / vegetables you should buy eco & can buy non organic.

When I want to find out different facts, I use various search engines like google, books and ask people who are experts in the field. So this information comes from all these sources. One you should remember in the list with the non-organic is that they are sprayed with toxins, but they found an incredibly small trace of poison and very few toxins. However, I would always recommend buying eco if possible to make a statement to the suppliers that we want more eco and no chemicals.

Why choose organic farming: There are a number of reasons why I think you should choose organic farming, but much of what I think is also proven for those of you who need facts.
Chemicals can be endocrine disrupters which in turn can develop different life-style diseases if we consume them daily. Unfortunately, this is not being tested by scientists before being used. So have this in mind.
When we choose non organic vegetables and fruits we are eat a cocktail of toxins which may affect us to a greater extent than what researchers have shown. Pesticides used are most often tested separately and then approved. So tests have not been done on how they affect us when we mix them in a cocktail and spray them on our vegetables. Pesticides affect our animals and our natural environment.

Choose the right things for your health and affect our entire system. Love Maya

 

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *