Varför är det så viktigt för mig att leva hälsosamt?

Det senaste 7 åren har hälsa och träning blivit allt mera viktigt för mig, även om jag varit aktiv och hållit igång sedan jag var barn.
Hälsa har fått en annan betydelse än när jag var yngre. Nu har jag förstått att det inte bara handlar om det yttre och att vara aktiv, utan även om hur man jobbar med sitt inre. Själva träningen är inte längre ett huvud fokus för mig, utan det krävs mycket mera för att uppnå en god hälsa. Idag har jag en holistisk syn på hälsa och träning, där jag kombinera allt från hälsosam ren kost, mindfulness, träning, yoga, affirmationer, positivt tänkande och kärlek. Alla dessa komponenter är minst lika viktiga för mig att jobba med just för att kroppen, sinnet och själen ska kunna leva i harmoni och för att jag ska kunna uppnå ett 100% välbefinnande.

För sju år sedan när mitt liv tog en rejäl vändning och jag tappade mig själv helt började min största personliga resa någonsin. Det var då min nuvarande aktiva- och hälsosamma livsstill börja ta form, sakta men säkert.
Pga av allt som hände då var jag inte längre den “glada Maya” utan mådde rätt dåligt och livsgnistan försvann. Som tur var fortsatte jag att träna hela tiden och det fick mig att gå några steg framåt hela tiden. Vägen tillbaka kändes då oändlig och jag visste inte om ja någonsin skulle bli “mig själv” igen.
Det är inget snack om saken att träningen gav min kropp ork att fortsätta, men att min inställning och mitt tänkande tillsammans med meditation skulle ha lika stor roll i min återhämtning som träningen hade, förstod jag inte lika tydligt då som nu. Idag kan jag titta tillbaka på det och känna tacksamhet för allt som hänt, men i stunden var det otroligt ensamt….

Vill ni läsa mera om min historia hittar ni den den här!

Nu 2015 efter allt som hänt kan jag se tillbaka på allt som varit och inse att ett aktivt liv och en god hälsa både fysiskt och psykiskt är otroligt viktigt för att man ska kunna klara av alla livetsprövningar.
Därför väljer jag idag att leva hälsosamt med mitt “oslagbara” holistiska synsätt, för att jag just ska kunna vara stark och frisk i både sinnet och kroppen ända tills det är dags att lämna jorden.
Mitt mål med en god hälsa är att vara full med vitalitet, energi och livsgnista livet ut. Att jag får en snygg kropp på köpet är bara en stor bonus, men inte mitt huvudsyfte.
Jag vill kunna springa maraton eller vara med i lets dance, precis som Ingemar Stenmark, när jag är  60 år eller mera. Hehe!
Allt är bara upp till mig själv och hur jag väljer att leva mitt liv idag!

Att ha hälsan och kroppen i behåll är prio ett för mig, då det viktigaste förhållandet du någonsin kommer att ha – är den med dig själv. Ta hand om DIG och gör DIG själv till en prioritet i ditt liv!

Kramar Maya


The last 7 years, health and fitness has become increasingly more important to me, although I have been active since I was a child.
Health has been given a different meaning than when I was younger. Now I understand that it is not just about the exterior and to be active, but also about how you work with your bodys interior. The actual training is no longer a main focus for me, it takes a lot more to achieve a good health. Today I have a holistic approach to health and fitness, where I combine everything from healthy clean diet, mindfulness, exercise, yoga, affirmations, positive thinking and love. All of these components are equally important for me to work with so the body, mind and soul can live in harmony and I to be able to achieve a 100% wellbeing.

Seven years ago, when my life took a nasty turn and I lost myself completely, my biggest personal journey ever started. It was then my current active and healthy lifestyle began to take shape, slowly but surely.
Because of what happened, I was no longer the “Happy Maya” but instead was feeling pretty bad and my joy for living disappeared. Luckily, I continued to workout every day, but much easier, and it pushed me a few steps forward, little by little. The way back felt infinite and I did not know if I ever would ever be “myself” again.

There is no doubt about that the training gave my body the energy to continue, but that my attitude and my thinking along with meditation would have an equal role in my recovery that training had, I did not understood as clear then as now. Today, I can look at my journey and feel gratitude for everything that happened, but in the moment it was incredibly lonely and depressing.
If you want to know more about my journey, you can read about it here!

Now in 2015 after everything that happened, I can look back on all that has been and realize that an active life and good health both physically and mentally is incredibly important to be able to cope with all what life has to give you.
This is exactly why I today choose to live a healthy life with my “unbeatable” holistic approach. I want to be strong and healthy in both mind and body until it is time to leave the earth.
My goal with good health is to be full of vitality, energy and love life always. The bonus of getting a great body in the bargain is just a great bonus, but not my main objective.
I want to be able to run marathons or participate in lets dance, just as Ingemar Stenmark, when I am 60 years or more. Hehe!
Everything is just up to me and how I choose to live my life, TODAY!

The most powerful relationship you’ll ever have – is the one with yourself.
Take care of YOU and make YOU a priority in your life!

Xoxo Maya

Follow:
We are in this together so please share: