Vad är egentligen ödmjukhet?

Godmorgon! Okej nu är det dags för ett sådant där inlägg som jag har funderat på att skriva ett tag. Inte enbart för att jag ska uttrycka mig syn, men också för att slänga ut inspiration till dig i landet lagom. Jag vill belysa självförtroende och ödmjukhet samt att vara självgod som jag känner att många enligt mig har missuppfattat eller blandat ihop.

mayanestorov13-5

Jag har i större delen av mitt liv gått undan när jag känner att jag tar för mycket plats och inte pratat utifrån mitt sanna jag för jag har kännt vad andra tycker och hur de reagerar på mina känslor och åsikter. Det är ingen annans fel än mitt eget och lyckligtvis för mig har jag de senaste året arbetat bort detta och boostat min självkänsla samt mitt självförstroende. Idag tillåter jag mig själv att vara den jag är med stor ödmjukhet till livet och även om jag vet vem jag är så har jag ett stort öppet hjärta fullt av kärlek för andra. Jag tar plats och säger högt vad mitt hjärta signalerar. Idag vet jag vem jag är. Både mina bra och dåliga sidor. Jag är inte rädd att säga dem “loud and clear”. Dock i landet lagom höjer många på ögonbrynen om man uttrycker att man är bra på något och säger sin sanning. Det hände mig bara för någon vecka sedan och jag börjar skratta varje gång för att mina bra sidor har inget att göra med dina dåliga sidor. Bara för att jag är bättre på något eller uttrycker det innebär inte det att du är sämre… dessa två skall inte blandas ihop för då styrs vi av egot.

Nej, gud förbjud om någon är bättre än någon annan på något…det går ju inte?

Alltså med detta inlägget vill jag ha sagt till alla er fantastiska kvinnor där ute att säga er sanning högt och berätta vad ni är bra på. Våga sticka ut oavsett hur många höjda ögonbryn ni får. Att vara duktigt på något är en gåva som man ska värna om och självfallet ska man vara stolt och glad för det. Det är skillnad på att vara självgod och kaxig samt vara ödmjuk och ha självkänsla samt självförtroende. Vi måste sluta att blanda ihop dessa två och ge varandra utrymme att vara bra på olika saker och sticka ut med våra unika sidor. Du där som läser detta kom ihåg att det är inget fel på att ha en bra självkänsla och ett bra  självförtroende så länge du är grundad och ödmjuk. Skulle någon annan tycka mottsatsen så har du inte ansvar för deras känslor. Låt dem leva som de vill och fortsätt du som du vill! Heja dig och dina olikaheter från mig. YES! Puss och kram Maya


 

Good morning! Okay, now it’s time for a post that I’ve been thinking about writing for a while. Not only because I want to express myself, but also to give inspiration for you. I want to highlight self-esteem and humility, as well as being self-confidence, as I feel that many, according to me, have misunderstood or mixed up.

For most of my life, I’ve hidden when I feel that I’m taking up too much space because I’ve felt what others think and how they respond to my feelings and opinions. It’s nobody’s fault other than my own and luckily for me, I’ve worked hard on myself this past year and boosted my self-esteem as well as my self-respect. Today, I allow myself to be who I am with great humility to life and although I know who I am, I have a big open heart full of love for others. I take up space and say loud what my heart signals. Today, I know who I am. Both my good and bad sides. I’m not afraid to speak my mind “loud and clear”. However, in  Sweden, many people raise their eyebrows if you say that you are good at something and speak your truth. It just happened to me a week ago and I start laughing every time because my good sides have nothing to do with your bad sides. Just because I’m better at something or say it does not mean you’re worse … these two should not be mixed up and misunderstood.

No, God forbid if someone is better than anyone else on something … that is not possible?

So with this post, I would like to say to all of you amazing women out there to speak your truth loud and speak about what you are good at. Dare to stand out no matter how many raised eyebrows you get. Being good at something is a gift that should be taken care of and of course, you should be proud and happy about it. There is a difference between being self-righteous and, being humble and having self-esteem and self-confidence. We must stop mixing these two and giving each other space to be good at different things and stand out with our unique sides. You who read this keep in mind that there is nothing wrong with having good self-esteem and good self-confidence as long as you are grounded and humble. Should anybody think the opposite you are not responsible for their feelings? Let them live as they like and keep on as you please! Kiss and hug Maya

 

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *