Respekterar du dig själv?

Hej fina du! Jag har lite tankar kring integritet, självkärlek och självrespekt, som jag vill prata om. Dessa tre egenskaper är otroligt viktiga och något jag strävar efter att peppa och puscha dig, som läser mina blogginlägg, till att stärka. Jag har själv blivit utmanad i dessa egenskaper de senaste åren och verkligen förstått vikten av detta. Otroligt viktigt! Hur ser du på det och jobbar du med dig själv när det kommer till självkärlek och självrespekt?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Anledningen till att jag just tar upp det nu är att jag blev återigen utmanad av universum som ville dubbelkolla ifall jag lärt mig läxan…suck men det är så det fungerar. Läxan kommer till en igen och igen tills man lärt sig den.

Jag var med om en situation (kommer inte nämna vem detta är för personlig respekt) där jag blev övertrampad och hen såg inte alls detta. Det är så klart inte hens fel för hen ser nog inte sitt egen värde eller har speciellt mycket självrespekt, utan det är upp till mig att visa var mitt skåp ska stå. Jag kan inte beskylla andra för hur de agerar emot mig utan det måste jag visa för dem. Har du någon gång tänk på det så? Hur andra människor behandlar dig är en direkt spegling av hur de är gentemot sig själva och vad jag behöver se/lära mig att stärka. I detta fall var det min integritet och självrespekt. Jag kan bara ta ansvar för mig själv och inte för andra.

Min kraft kom fram och jag drog gränsen tydligt. Det är aldrig kul att hamna i “konflikt” med någon där man måste sätta sina gränser, men det är ytterst nödvändigt och inget man ska behöva be om ursäkt över. Hör du det som läser detta… be ALDRIG om ursäkt för var din gräns går, men agera alltid utifrån omtanke och kärlek. Först gentemot dig själv och sedan gentemot den andra personen. Klarade jag att göra det i situationen… nja jag hanterade inte den som jag hade önskat i bästa världar (höjde rösten och blev arg), men jag lär mig så länge jag lever.

Det är som man brukar säga om man inte respekterar sig själv och visar var den gränser går kommer inte andra människor göra det heller. Det gjorde jag och jag är otroligt tacksam samt stolt över mig själv som stod på mig. Puss love!

Photo Aboutthatlook


Hello pretty you! I have some thoughts about integrity, self-love, and respect, which I want to talk about. These three personal features are incredibly important and something I strive to motivate and push you, who read my blog posts, to strengthen. I have myself been challenged in these qualities in recent years and now I have really understood the importance of this. It’s incredibly important! How do you look at it and do you work with yourself when it comes to self-love and self-respect?

The reason I mention it now is because I was once again challenged by the universe who wanted to double check if I learned the lesson … that’s how it works. The lesson comes to you again and again until you learn.
I was involved in a situation (will not mention who this is for personal respect) where I was overrun and they did not see this at all. It is not her fault how she treated me because she probably doesn’t see her own value or has very much self-respect, but it’s up to me to show where my limit is. I cannot blame others for how they act towards me, I have to show them that. Have you ever thought about it like that? How other people treat you is a direct reflection of how they are towards themselves and what I need to see/learn to strengthen. In this case, it was my integrity and self-respect. I can only take responsibility for myself and not for others.

My power came alive and I drew my limit clearly. It is never fun to get into “conflict” with someone where you have to draw your line, but it is extremely necessary and no one has to apologize for it. Do you hear me on that… NEVER apologize for where your boundary is, but always act thru love. First to yourself and then to others. Did I managed to do it in the situation … no, I did not handle it as I had wanted in the best of worlds (raised my voice and became angry), but I learn as long as I live.

It is as you usually say if you do not respect yourself and show where your limits go, other people will not do it for you. I did and I am incredibly grateful and proud of myself who stood for myself. Kiss love!

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *