Följ dina drömmar

Okej nu är jag här för att slå håll på många begränsningar & rädslor du bär på. Yes box! Precis det vill jag göra för de existerar bara i ditt huvud där din “monkey mind” regerar just nu.

Jag vill med detta inlägg peppa dig till att se större, drömma högre & sikta above & beyond! Tänk att du vill bygga ett imperium istället för att begränsa dig till att bygga ett företag. Jag säger inte att det är något fel med att vilja bygga ett företag och vara nöjd med det, utan jag vill motivera dig till att just tänka större om du inte vågar det.

30 dagar av pepp, motivation & inspiration (4) (1)

Går du runt och drömmer om att få starta något stort, men din monkey mind hindrar dig från att göra något. När jag säger “monkey mind” menar jag din röst i huvudet som säger att du inte kan göra det eller kommer klara det. Alla har vi den rösten, men vissa tillåter den att ta större plats än andra. Tror det eller ej, men den går faktiskt att kontrollera. Man måste bara mata apan med rätt kost så blir den tystare & tystare.

Så här gör jag för att tysta apan & faktiskt satsa på att bygga mitt företag som en dag ska bli ett imperium. Det är ingen raketforskning faktiskt & man behöver inte vara född till att bli en entreprenör, utan genom några enkla steg man kontrollera sin monkey mind & börja bygga sitt imperium.

 • Meditation – Mitt absolut bästa råd för att kontrollera apan är att satsa på meditation varje dag. Det behöver inte vara länge utan minimum 5 min. Testa en guidad meditation, som tex denna.
 • Mantran – Genom att använda sig av mantran omprogrammerar du din hjärna till att tro på dig själv. Säger du samma sak om och om igen kommer du till sist tro på det. Börja programmera dig själv till framgång redan idag genom min alla mantran här.
 • Trotsa apan & utmana dina rädslor – Säger din apa till dig varje dag att du är oduglig och inte klara av någonting? Då är det dags att trotsa apan och göra det ändå. Gör allt som apan säger att du inte klarar. Låter kanske svårt, men när du hör din apa börja snacka, så säg en affirmation som kontring & snabbt som blixten bestämmer du dig för att göra det apan säger att du inte kan ändå! Ta en sak i taget & trotsa allt du inte trodde du vågade göra. Ta hjälp av en kompis som kan stötta, pusha & peppa dig i rätt riktning. You can do it!
 • Bryt ner din superidé i delmål – Har du en superidé som är större än livet själv? Börja med att bryta ner din superidé i delmål som du kan jobba & fila på varje vecka. Låt det ta tid & vips har du redan kommit halvvägs. Vänta inte tills allt är perfekt, utan börja bara, så kommer saker att utvecklas & formas i rätt riktigt under tiden gång.
 • Lär dig av andra superstars – Har du några förebilder som du ser upp till & vill lära dig av? Kontakta dem & ställ frågor. Fråga om deras misstag så kommer du lära dig att undvika dem. Att inspireras av andras framgång är en bra motivation & säkert tips till framgång. Kan de – så kan du!
 • Lyssna på böcker i ämnet – Samla så mycket kunskap du bara kan kring ämnet du vill bygga ditt imperium på. Du behöver nödvändigtvis inte ha en lååång utbildning i ämnet för att kunna bygga ditt imperium, men kunskap hjälper dig en bra bit på vägen.
 • Planera din tid – Jag planerar min tid varje dag & vårdar tiden med stor respekt. Har du en bra plan underlättar det din effektivitet & du kommer känna dig mindre stressad & mera kreativ. Gör en bra plan för varje dag & beta av dina punkter så att du steg för steg tar dig fram till ditt imperium.
 • Dröm stort – Även om du inte tror på att det är möjligt, dröm om det som skrämmer dig. Låt det ta plats i ditt liv & låt det konsumera dig ett litet tag. Alla är inte optimister & det är väl tur det, men alla är vi drömmare. Låt din dröm få ta plats!

Okay now I’m here to turn up side down on the many limitations and fears you carry around. Yes box that is exactly what I want to do because they only exists in your head where your “monkey mind” lives right now. I want to use this post to motivate you to see more, to dream higher and aim above & beyond! Think thoughts like you want to build an empire instead of limiting yourself to build a business. I’m not saying there’s anything wrong with wanting to build a business and be happy with that, but I want to motivate you to think bigger.

Do you walk around and dream about starting something big, but your monkey mind stops you from doing anything. When I say “monkey mind”, I mean your voice in your head that says you can not do things. We all have that voice, but some allow it to take more space than others. Believe it or not, but you can actually control it. You just have to feed the monkey with the right diet & it becomes quieter and quieter.

How do I quiet my monkey and actually focus on building my business who one day will become an empire. It is no rocket science and you do not need to be born an entrepreneur. Through a few simple steps you can control your monkey mind and begin to build your empire.

 • Meditation – My absolute best advice to keep your monkey in its place is to focus on meditation every day. It doesnt need to bee long minimum of 5 minutes. Try a guided meditation if you do not want to do it on your own.
 • Mantras – By saying some of my mantras you are reprograming your mind to believe in yourself. If you say the same thing over and over again your throughs will eventually believe it. Start reprogramming yourself to success today with any of my all mantras.
 • Pushing the monkey and challenge your fears – Does your monkey tell you every day that you are incompetent and unable to do anything? Then it’s time to defy the monkey and do it anyway. Do everything that the monkey says you can not. Sounds difficult, but when your your monkey begins to talk say an affirmation that counterattacks and fast as lightning you decide to do what the monkey says you can not do. Take one thing at a time and defy everything you thought you did not dare to do. Ask a friend for help who can support, push & cheer you on in the right direction. You can do it!!
 • Break down your super idea in smaller goals – If you have a super idea that is larger than life itself. Begin by breaking down your super idea in to smaller goals so that you can work on them each week. Let them take time and do not rush. If you take one step at a time you’ve suddenly half way. Do not wait until everything is perfect, start & things will be developed and shaped during the process.
 • Learn from other superstars – Do you have any role models that you look up to and want to learn from. Contact them & ask questions. Ask about their mistakes so you will learn to avoid them. To be inspired by others’ success is a great motivator and safe tips for success. If they can do it so can you!
 • Listen to books on the subject – Collect as much knowledge as you can about the subject you want to build your empire on. You do not necessarily have to  have a looong education in the subject to build your empire, but knowledge will help you a long way.
 • Plan your time – I plan my time every day and cherish the time with great respect. If you have a good plan it helps your efficiency and you will feel less stressed and more creative. Make a good plan for each day and then do one thing on the list every week.
 • Dream big – Even if you do not believe that it is possible let yourself dream of what scares you. Let it take place in your life and let it consume you for a little while. Not everyone is optimistic but we are all dreamers. Let your dream take place!
Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *