Jag har lärt mig kinesologi för husbehov!

Jag har lärt mig kinesologi för husbehov!

Lär dig kinesologi för husbehov. Jag har lärt mig kinesologi för husbehov. Det är som det låter, kinesologi du själv kan praktiser i din vardag när du tex ska handla mat, hudvård etc. Ja du kan till och med testa fram olika beslut som du behöver ta. Det är super coolt & jag blir lika förvånad över hur fantastisk vår kropp är. Vi har alla svaren inom oss så det är bara att lyssna noga för att komma fram till vad du behöver.

husbehovblogg-3
husbehovblogg
kinesologi husbehov
husbehovblogg-4
husbehovblogg-5
husbehovblogg-6
husbehovblogg-9

Det är lite svårt för mig att beskriva allt vi lärde oss på kursen. Man behöver nästa gå den själv för att verkligen förstå, men jag ska försöka i korta drag.

Vår kropp består ju av bl.a muskler, nerver som signalerar & miljontalls celler. Det vi fick lära oss är hur din egen kropp reagerar på olika produkter du konsumerar varje dag med hjälp av just våra muskler & nerver. Nu låter det kanske som att v fick äta massa råvaror och annat för att se hur vår kropp reagerade, men det finns ett mycket lättare & smartare sätt att testa på utan att behöva äta allt.

Vi människor är ju multidimitionella varelser, där vi alla har ett energifält som hela tiden signalerar olika saker till oss. Genom att bara hålla vissa produkter eller råvaror i vårt energifält ger vårt nervsystem utslag direkt & det i sin tur påverkar våra muskler. Detta gör att du kan med hjälp av muskletestning kolla av om du blir stark respektive svag i din muskler av olika produkter. Does it make sence? För dig som inte är så vann vid just kinesologi kanske ser ut som ett frågetecken just nu, men tänk bara på det som att ditt energifält redan innan du ätit något talar om för dig om detta är bra för dig nu eller inte.
Man muskeltestar på armar och ben som utgångspunkt, men man kan även använda fingrar. På kursen fick vi lära oss alla tre sätt & även använda muskeltestning till olika beslut vi behövde ta. Som jag skrev innan så har vi svaren själv & alla är vi olika samt behöver olika saker. En sak som du tål kanske inte jag tål etc. Därför är det otroligt viktigt att vara uppmärksam på sig själv.

Du hittar mera om just kinesologi för husbehov här! Kroppen är har alla svaren. Kärlek Maya


Good morning! I have taken a few days off because I really felt I needed it. When I think about it, it’s quite crazy that I barely have had a day off during the 4 years I had my blog. Have basically blogged every day and in the first two years, I even posted two blog posts a day … crazy! So yes, three days of computer-free use have been great.

Last weekend I did something fun & interesting. I learned more about Kinesiologyology for house needs. It’s as it sounds kinesiology you can practice in your everyday life, for example, shopping for food, skincare, etc. Yes, you can even test different decisions that you need to take. It’s super cool & I’m really surprised at how amazing our body is. We have all the answers within us so just listen carefully to get the answers you need.

It’s a little hard for me to describe everything we learned in the course. You need to take the course yourself to really understand, but I’ll try to explain.
Our body consists of, among other things, muscles, nerves that give signals to our muscles & millions of cells. What we learned is how your own body reacts to different products you consume every day using just your muscles and nerves. It may sound like we had to eat lots of food and other things to see how our body reacted, but there’s a much easier & smarter way to test without having to eat everything.

Us humans are multidimensional creatures, where we all have an energy field that constantly signals different things to us. By just holding some products in our energy field, our nervous system reacts directly and it affects our muscles. This allows you to check with muscle testing whether you become strong or weak in your muscles from different products. Does it make sense? For those who don’t know kinesiology, you may look like a question mark right now but just think of the fact that your energy field already before you eat something tells you whether this is good for you now or not.

We learned muscular tests on the arms and legs as a starting point, but you can also use your fingers. On the course, we learned all three ways & also use muscle testing for different decisions we needed to take. As I wrote before, we have the answers ourselves & everyone is different and needs different things. Therefore it is incredibly important to pay attention to oneself because you have all the answers. Kiss & Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *