Det är ok att leva ett liv som andra inte förstår!

Idag vill jag uppmanna dig att leva enligt din innersta kärna, utan att skämmas, döma dig själv eller lyssna på vad andra säger om det.
Motivera till självkärlek & uppfyllande av egna drömmar brukar jag i och för sig göra varje vecka, men idag vill jag verkligen betona det ljus & den kraft som du har inom dig. I min mening handlar livet om att hitta sitt kall, sin passion, sin livsuppgift & skrika ut den högt & tydligt så att alla hör oavsett vad andra tycker. För det är ok att leva ett liv som andra inte förstår!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bild tagen av Aboutthatlook.com

En sak som jag har uppmärksammat genom flera mail från er mina finaste följare, är att ni mera och mera skriver till mig om att ni hittar er egen passion i livet & väljer att stå i ert ljus/kraft. Det känns otroligt roligt & jag peppar er allihopa till tusen att fortsätta framåt.
Det som ni dock sedan nämner är att ni skräms av att andras energi påverkas negativt av det & ni upplever att andras åsikter haglar över er ang hur ni lever era liv.

När man hittar sin inre drivkraft & livspassion kommer detta att kännas i hela kroppen & synas på en. Jag upplever att man får en slags glow, som inte går att stänga av hur mycket man än försöker. Saken är den att man ska absolut inte stänga av den, utan man ska tillåta sig själv att lysa starkare än någonsin & stå i sin fulla kraft till 100%. Det helt ok att leva ett liv som andra inte förstår. GLÖM ALDRIG DET!
När man hittar sitt inre ljus kommer det att visa vägen för andra att göra det samma, vilket är otroligt fint. Låt det ske! Sedan kan man också uppleva att det blir otroligt utmanande för vissa att hantera ens positiva energi/ljus, då just de människorna tvingas möta sin egen osäkerhet som kan vara obehagligt för dem. Deras känsla resulterar ofta i att de blir dömande & har då åsikter om hur du tex lever ditt liv eller i värsta fall blir de missunnsamma & lever då med en känsla av avundsjuka.

Oavsett vad människor omkring dig tycker om din livsstill är deras reaktioner bra för båda uppmana till personlig utveckling även om det känns som dömande. Det är inget man behöver känna osäkerhet inför, utan låt dem ha sina åsikter & låt den leva sitt liv precis som de vill. Det man inte får glömma är att vi alla är olika & på olika stadier i livet. Visa kommer följer ditt ljus för att hitta sin egen väg, medan andra kommer bli bländade av den för att de bör stanna upp & bearbeta något hos sig själva. Alla vi möter berör oss på ett eller annat sätt. Åsikter kommer alltid finnas, men har du hittat din passion i livet ska du stå i ditt ljus kärleksfullt till 100% i allt & ingenting!

Kom ihåg det är ok att leva ett liv som andra inte förstå. Var inte skrämd av vad andra tycker – jag är här för att stötta dig! Kärlek Maya


 

Today, I want to challenge you to live according to your inner core, without shame, judging yourself or listening to what others say about you. Motivating self love and fulfillment of your own dreams is something I do every week, but today I really want to emphasize the bring out the light in you and the power that you have within yourself. In my view our life is about finding your calling, your passion, your mission and shout it out loud and clear for all to hear regardless of what others think. For it is ok to live a life that others do not understand!

One thing I have noticed through several emails from you my amazing followers, are that you more and more write to me about that you are finding your own passion in life and choose to stand in your light / power. It feels incredible & I motivate all of you to continue forward.
What you however also write about is that you are frightened of other people’s energy affecting you & you feel that you care about other peoples opinions upon how you live your life.

When you find your inner drive and passion in life, it will feel throughout the body and people will start noticing it. You get a glow that do not shut down no matter how hard you try. The thing is that you should certainly not turn it off. You should allow yourself to shine brighter than ever and be in your light to 100%. It is ok to live a life that others do not understand. NEVER FORGET THAT!
When you find your inner light, it will give others to do the same, which is incredibly amazing. Then you can also feel that it becomes incredibly challenging for some to handle your positive energy / light, because those people are forced to face their own insecurity & that can be uncomfortable. That self-esteem often results in them becoming judgmental and then having opinions on how you live your life for example.
No matter what people around you think of your life their reactions is a good thing because both encourage personal development, even if it feels judgmental. There is no need to feel uncertain about it, but let them have their opinions and let them live their life exactly as they want. What should not be forgotten is that we are all different and at different stages in life. Some will follow your light to find their own way, while others will be blinded by it so they can stop and process something in themselves. All people we encounter with affect us in one way or another. Opinions will always exist & always be just a opinion, but if you have found your passion in life you should be in your light lovingly to a 100% in everything & nothing!

Remember it’s okay to live a life that others do not understand. Do not be intimidated by what others think – I’m here to support you! Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *