Varför ska man sätta sina intentioner varje dag

Varför ska man sätta sina intentioner varje dag? Jag har börjat med en några nya rutiner varje morgon och en av dem är att sätta mina intentioner. Hur gör jag det och vad är det egentligen.

“En intention beskrivs av Deepak Chopra som “en riktad impuls av medvetandet som innehåller fröet till vad du önskar att skapa”. Med en intention kan vi alltså styra vårt medvetande mot den önskade verklighet vi vill uppnå. Genom att vi medvetet skapar vårt liv kan vi ta ett steg till att leva det liv vi vill.

Intentioner kan se ut på olika sätt och vi kan sätta små intentioner eller stora intentioner. Jag gör både ok för att rikta mitt fokus varje dag men också för att skapa en framtid som jag önskar.

Hur tänker jag när jag väljer vilken intention jag vill sätta. Jag har ju en speciell rutin jag gör varje morgon som alltid börjar med meditation och där, oftast, landar jag i mina känslor och tankar. Efter det känner jag in vilket känslan jag befinner mig i och vart jag önskar att rikta min energi. Intentionen jag sätter kan vara allt från – idag vill jag vara fokuserad på allt jag gör eller idag är mitt fokus kärlek, medkänsla och glädje.

Jag älskar att skapa min egen framtid och arbeta med energi. Allt är energi och vi blir hela tiden påverkade så att sätta sina intentioner är ett fint sätt att själv styra sin energi.

Photo by Aboutthatlook.com

English

Why should you set your intentions every day? I have started with a few new routines every morning and one of them is to set my intentions. How do I do it and what is it really.

An intention is described by Deepak Chopra as “a directed impulse of consciousness that contains the seed of what you want to create.” With an intention, we can direct our consciousness towards the desired reality we want to achieve. By consciously creating our life we can take a step towards living the life we ​​want.

Intentions can look different and we can set small intentions or large intentions. I do both to focus my focus every day but also to create a future that I desire.

How is my toughts when I choose what intention I want to set. I have a special routine I do every morning that always starts with meditation and there, most of the time, I gather my feelings and thoughts. After that, my feeling that day determine where I want to direct my energy. The intention I set can be anything from – today I want to be focused on everything I do or today my focus is love, compassion and joy.

I love creating my own future and working with energy. Everything is energy and we are constantly influenced, so setting our intentions is a great way to control our own energy.

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *