Meditera bort dina osäkerheter med mig

Meditera. December månad och 2019 börjar lida mot sitt slut. Wow, vad detta året har gått fort, men samtidigt otroligt långsamt. Vilka läxor jag har lärt mig och vilka verktyg jag har funnit för att boosta mig själv. Detta året har varit ett år där jag har jobbat mycket med att boosta min självkänsla och mitt egen värde. Har inset att min tro till mig själv behövde stärkas enormt. Vad har jag gjort då gjort för att bearbeta och boosta mig själv? Jo, meditera. Ja svårare än så har det inte varit eller jo meditation ger en lugn samtidigt som man aldrig kommer ifrån att det finns känslor som man behöver bearbeta.

meditera

Här är några meditationer jag har lyssnat på via youtube. Låt oss göra det tillsammans. Prova att meditera med mig!

Meditation med affirmationer för positiv omprogramering – klicka här!
Root chakra meditation – klicka här!
Sacral chakra meditation – klicka här!

För mig har det handlat om att omprogrammera mitt sinne och då har jag upplevt att guidade meditationer, där jag bara kan lyssna och domna bort har varit bäst. Hoppas du gillar några av de jag har länka till. Just root- och sakral chakra är ju kopplat till trygghet, värde, tillit och sexualitet

Rotchakrat

Rotchakrat är beläget i slutet på ryggraden, och är det enda chakra som är beläget på baksidan av kroppen. Ett överaktivt rotchakra kan ge hett temperament, översexualitet, otålighet och irritation. Ett underaktivt rotchakra kan ge oss mindre kraft, oförmåga att ta tag i saker och göra förändringar, lägre sexualdrift och depression.

Sakralchakrat

Sakralchakrat är beläget ungefär 3 cm nedanför naveln, 3 cm in i kroppen. Sakralchakrat är förknippat med vår relation med andra människor och våra känslor, och elementet vatten. Då detta chakra är i balans fungerar vi bra i det sociala samspelet och vi känner oss kreativa. Sakralchakrat handlar också mycket om balans, bland annat balansen mellan feminint/maskulint.
Ett överaktivt sakralchakra kan komma till uttryck i våra känslomässiga reaktioner, och ge bland annat humörsvängningar som överkänslighet och en känsla av att vi aldrig är helt tillfredsställda. Ett underaktivt skakralchakra kan vi ha svårt med sociala och känslomässiga relationer, och vi kan ha svårt att skaffa vänner eller träffa en partner. Det kan också göra att man inte känner sig som en del i samhället.


It’s December month and 2019 is ending. Wow, this year has gone pretty fast, but at the same time incredibly slow. What lessons I have learned and what tools I have found to boost myself. This year has been a year where I have worked a lot to boost my self-esteem and my own worth. I have realized that my faith in myself needed to be enormously strengthened.

What have I done then to develop and boost myself? Meditation.
Above are some meditations I’ve listened to via youtube. So, let’s do this together.

For me it has been about reprogramming my mind and I have experienced that thru guided meditations, where I can only listen and just let everything go. I hope you like some of the ones I’ve linked above. The once for the root and sacral chakras are perfect for security, value, trust, and sexuality.

The root chakra is located at the end of the spine and is the only chakra located on the back of the body. An overactive root chakra can cause hot temper, over sexuality, impatience, and irritation. An underactive root chakra can give us less power, inability to grasp things and make changes, lower sexual drive, and depression.

The sacral chakra is located about 3 cm below the navel, 3 cm into the body. Sacred chakra is associated with our relationship with other people and our emotions, and the element of water. Since this chakra is in balance we work well in the social interaction and we feel creative. The sacral chakra is also very much about balance, including the balance between feminine/masculine. An overactive sacral chakra can be expressed in our emotional reactions and can cause mood swings such as hypersensitivity and a feeling that we are never completely satisfied. An underactive chakra may be difficult for us to have social and emotional relationships, and we may have difficulty making friends or meeting a partner. It can also make you not feel like part of society.

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *