Jag vill utmana dig att välja riktigt hälsa under oktober – antar du utmaningen!?

Jag vill utmana dig i att välja riktig hälsa under oktober månad – uppmärksamma sockret!

Det är oktober månad och begreppet “cancer månad” har tydligen myntats sedan några år tillbaka. Igen har säkert missat marknadsföringen och inte minst kampanjen ge bort en kanelbulle och skänk samtidigt pengar till cancerforskning.
När jag ser det här börjar mina varningsklockor att ringa & hela detta jippot har dessvärre fått mig att bli irriterad och ska förklara varför i korta drag så att jag inte blir missförstådd.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Förr ca ett år sedan gick min mamma bort i cancer och hon valde att gå den traditionella vägen (vilket jag får respektera) genom cellgifter & strålning. Jag fick följa hennes förlopp från frisk till sjuk till avliden och samtidigt titta på hur samhället & sjukvården hanterar/behandlar denna sjukdom. Som säkert du kan räkna ut var det inte en roligt upplevelse och mina känslor kring hur hon behandlades samt vilket information hon fick för att stärka sin kropp inte är speciellt positiva. Hon precis som många andra cancer patienter blev uppmanad av sin läkare att inte ändra på något i sitt liv och att det var ok att äta glass, dricka saft och all annan kost som ökar hennes cancer tillväxt. Min mamma visste inte bättre och mumsade på som om inget hade hänt.

För att se något positivt i det här är jag faktiskt tacksam över allt jag fick vara med om för idag har jag fått bekräftat att något är fel inom sjukvården när det får lov att gå till så här….
Missförstå mig inte men jag är för att samla in pengar till forskning kring kroppen och cancer, men när forskning enbart leder till att ta fram ytterligare läkemedel via sådan här jippon blir jag irriterad, väldigt irriterad. Detta är mina känslor i korta drag, vill inte gå in för djupt för då kommer detta inlägget att bli super långt….

10355432_712545775473091_6808594120341601991_o

Det jag vill göra istället för att utmana dig i att välja hälsa på riktigt och inte hänga på alla andra som uppmanar i att ge bort kanelbullar fulla av socker, som faktiskt bidrar till ökat cancer tillväxt. Är att uppmana just DIG att läsa på ingredienslista av allt du köper under hela oktober och givetvis gärna alltid för att finna sockret. Hittar du onödigt tillsatt socker så lägg tillbaka varan i hyllan OMEDELBART!!! Snälla var stark och gör det!
Det är vi som kan påverka samhället vad det är som skall vara i vår mat. Säger vi nej och inte köper det som vi inte vill ha i oss kommer sådana ingredienser att sluta säljas. Allt är penga styrt, men vi kan påverka var pengarna läggs. Vi behöver inte tillsatt raffinerat socker för att överleva, utan “naturlig” sötning räcker. Raffinerat socker är boven till mycket av våra sjukdomar och vi kan leva friska och pigga utan denna ingrediens. Så är du med på utmaningen?

Dela gärna detta inlägg så att vi kan få flera att hänga på och istället för en “rosamånad” kan vi kalla oktober för en sockerfrimånad. Nu kör vi! Kärlek Maya


 

 

I want to challenge you in choosing your health first during the month of October – pay attention to the sugar in your food!

It is October, and the term “cancer month” was apparently coined a few years ago. No one have probably missed the marketing campaign and especially the campaign to give away a cinnamon bun and rase money for cancer research.
When I see this my warning bells go of and this whole stunt has unfortunately led me to become irritated and I will explain why in brief letters so that I will not be misunderstood.

About a year ago, my mother died of cancer and she chose the traditional medicine (which I must respect) with chemotherapy and radiation. I had to follow her battle from healthy to sick to the deceased and also look at how society and healthcare handles this diseases. As surely you can figure out it was not a fun experience and my feelings about how she was treated as well as the information she received to strengthen her body where not particularly positive. She like many other cancer patients was told by her doctor not to change anything in her lifestyle and that it was ok to eat ice cream, drink lemonade and eat anything that increases her cancer growth. My mother did not know better and ate on as if nothing had happened.
To see something positive in this, I am indeed grateful for everything I got to experience for today I am certain that something is wrong in the Swedish health care system when things like this are allowed….
Do not misunderstand me I am all for to raising money for research so we can know more about the body and cancer, but when research leads only to develop additional drugs through such stunts then I get annoyed, very annoyed. These are my feelings in short, I do not want to go in too deep because then this post will be super long ….

What I want to do is to challenge you in choosing a healthy lifestyle of giving away cinnamon buns full of sugar, which actually contributes to increased cancer growth. I want you to ask yourself to read the ingredient list of everything you buy throughout October and if you can always try to find the hidden sugar. If you find unnecessary added sugars put the item back on the shelf IMMEDIATELY !!! Please be strong and do it!
It is us who can influence society in what should be in our food. If we say no and do not buy what we do not want to have in our bodys ingredients like that will no longer be on the shelfs. We do not need added refined sugar to survive natural sweetening are enough. So are you with me on the challenge?

Please share this post so that we can get more people to join us and instead of a “pink month” we can call in October for a sugar free month. Lets do this! Love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *