Hur sätter jag intentioner

Vad innebär det då att sätta sina Intentioner och hur sätter jag dem?

Hur sätter jag intentioner, är riktlinjer för var ditt fokus ska gå gällande vad du vill i ditt liv. Det kan tex just nu vara januari + skapa nya rutiner eller matlagning och jag vill förbättra mina kunskaper kring hur man lagar bra mat. Kort och gott är intentioner ett förtydligande av vad du vill uppleva och ha i ditt liv. Inte alltid det lättaste att veta, men så här gör man.
(For English scroll down)

1. Börja med att sätta dig ner med ett block och en penna. Skriv ner allt du vill göra 2021 i stora drag eller kanske endast de närmaste månaderna.
2. Välja ut det som du vill börja fokusera på tex januari + skapa nya rutiner.
3. Sätt klockan på 5 min. Slut dina ögon och ta tre djupa andetag för att landa där du sitter. Fortsätt blunda och tänk sedan på din önskan och se vad som kommer till dig.
4. Öppna ögonen och skriv ner allt som kom upp. Kom ingenting upp… prova att köra en brainstorming på papper.

Det kan se ut så här: Matlagning
  • Gå en matlagningskurs
  • lära mig laga hälsosam frukost
  • investera i en ny juicemaskin
  • Få bättre kunskap om hur man gör glutenfritt bröd etc
  • Min intention är att lära mig mera om hälsosam mat

Så här kanske dina tankar går. Perfekt, då är du på god väg. Blev intentionslistan lång? Välj i så fall ut 2-3 saker du kan applicera på tex Januari och sedan tre saker på februari etc etc. När du har spritt ut dina intentioner kan du börja nästa steg och det är – make it happen –

Varje morgon rekommenderar jag att du tar dig 10 min.

Sätt dig ner och visualiserar när du gör dessa saker. Hur känns det? Ju tydligare du upplever dem desto lättare för dig att skapa den i din verklighet. Genom alla dessa verktyg kommer saker komma till dig när du minst anar det. På tunnelbanan för du kanske en blixt från klar himmel eller så ser du din matlagningskurs när du surfar på nätet etc.

Ser du hur du gör det, var du gör det och hur du känner när du gör det kan du även skapa det i din verklighet. Lycka till nu och hoppas du får allt du önskar dig samt lite till 2021. Vi ses snart igen. Med kärlek Maya


Intentions. What does it mean then to set intentions?

Well, intentions are guidelines for where your focus should go regarding what you want in your life. For example, right now it could be January + creating new routines or cooking and I want to improve my knowledge of how to cook good food. In short, an intention is a clarification of what you want to experience and have in your life. Not always the easiest to know, but here’s how you do it.


1. Start by sitting down with a pen and a papper. Write down everything you want to do in 2021 or maybe only in the next few months. 2. Select what you want to start focusing on, for example, January + create new routines. 3. Set the clock to 5 min. Close your eyes and take three deep breaths to land where you are sitting. Keep closing your eyes and then think about your desire and see what comes to you. 4. Open your eyes and write down everything that came up. If nothing came up… try doing a brainstorm on paper.

It might look like this: Cooking

– Take a cooking class
– Learn how to cook healthy breakfast
– Invest in a new juice machine
– Learn how to make gluten-free bread etc
– My intention is to learn more about healthy food

This is maybe how your thoughts go. Perfect, then you are well on your way. Was the list of intentions long? In that case, select 2-3 things you can apply to January and then three things in February etc etc. Once you have spread your intentions out, you can start the next step and that is – make it happen –

Every morning I recommend that you take 10 minutes

Sit down and visualize when you do these things. How does it feel? The clearer you experience them, the easier it will be for you to create them in your reality. Through all these tools, things will come to you when you least expect it. On the subway, you might get an idea or you can see an application for a cooking class when you surf the net, etc.

If you see how you do it, where you do it and how you feel when you doing it, you can also create it in your reality. Good luck now and hope you get everything you want and a little more 2021. See you soon. With love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *