Förändra ditt liv – Mina steg!

“In case you didn´t realise, this is just the beginning. You just have to work for it & believe in it” 

När man har bestämt sig för ett mål, som tex att förändra sitt liv och börja leva mera hälsosamt. Kommer det finnas stunder då man kommer vilja ge upp, men vill ni något tillräckligt mycket kommer det att gå, så ge inte upp. Allt tar sin tid och med små delmål för att nå er stora mål kommer ni att lyckas. Jag LOVAR!
Tro på er själva och ta ett steg i taget.

Här är några tips som ni kan använda för att lyckas:

1. Skriv ner er mål och dröm stort.
2. Sätt ett datum när ni ska börja och när målet ska vara uppnått samt gör det realistiskt. Ge er själv tid och stressa inte, men slöa inte heller. Det tar ungefär 3 månader för en vana att skapas och 3 månader går fort. Vips är ni på god väg!
3. Sätt upp delmål på vägen så att det känns lättare att genomföra er mål eller förändra er liv.
4. Förbered er för ert start datum. Mentalt, fysiskt och med kunskap. Ta redan på allt som ni behöver för att utföra ert mål. Gör en bra plan så att ni eller ert “mind” inte vill smita.
5.  Tro på er själva och jobba aktivt varje för att hela tiden ta era steg framåt. Alla klarar att göra en förändring. Det handlar bara om att man verkligen vill. Det är inte alltid en dans på rosor att förändra ett mönster, men det går!
6. Låt inte någon annan säga till er att ni inte kan, att det är omöjligt eller att ni ska slappna av och gör som de vill. Ert mål är ert och ni gör detta för er, för att ni ska må bra! Håll fokus och låt er inte distraheras av andra för att det inte är på samma väg som ni.

Alla får leva som de vill och förändra sitt liv är inte lätt. Det krävs mod, styrka, positiv inställning, optimism, vilja och målmedvetenhet. Alla dessa egenskaper besitter vi människor och nu är det dags att starta er förändring och plocka fram just dessa sidor. Jag tror på er!

Allt går om man bara vill kom ihåg det!
Stor kram Maya


When you have chosen a goal, for example, to change your life and start living more healthy. There will be moments when you will want to give up, but if you want something bad enough it will work, so do not give up. Everything takes its time and with small milestones to reach your big goal you will succeed. I promise!
Believe in yourselves and take one step at a time.

Here are some tips that you can use to reach your goal:

1. Write down your goals and dream big.
2. Put a date when to start and when to finish. Make your goal realistic. Give yourself time and do not rush, but do not slack either. It takes about 3 months for a habit to be created and three months goes fast. 
3. Set milestones so that it feels easier to accomplish your goals and change your life.
4. Prepare for your starting date. Mentally, physically, and with knowledge. Find out EVERYTHING you need to accomplish your goals. Make a good plan so that you and your “mind” does not want to dodge.
5. Believe in yourselves and work actively each day to constantly take your steps forward. Everyone is capable of making a change if you want it bad enough. It is not always easy to change a pattern, but everyone can do it!
6. Do not let anyone tell you that you can not, that it is impossible or that you should relax and do what they want. Your goal is yours and you are doing this for you, so that you will feel good! Stay focused and do not be distracted by others for not being on the same path as you.

Everyone can live as they want and change is not easy. It takes courage, strength, positive attitude, optimism, determination and dedication. All these qualities we people possess and now it’s time to start your change and use these qualities. I believe in you!

Anything will work if you just want to, remember that
Big hug Maya

Follow:
We are in this together so please share: