8 enkla träningstips för en aktiv livsstil

1. Andning:
Andas är ju något vi gör hela tiden per automatik, men under tunga styrkeövningar är det däremot vanligt att många håller andan när de tar i.
Att tänka på andningen och att andas rätt kan hjälpa dig med mera kraft i en övning. Fokusera gärna på att andas ut i den tyngsta fasen i varje övning. Detta gör att du utvinner mera kraft och får mera syre till kroppen.

2. Fokusera dina tankar på muskeln du tränar:
Om du fokuserar på muskeln du tränar kommer du lättare att få kontakt. Kroppen vill nämligen ofta arbeta med så många muskler som det bara går och på så sätt “fuska” sig igenom övningar där du vill isolera din träning till enskilda muskler. Var därför medveten under din träning och försök exkludera de muskler som ej har med övningen att göra. På så sätt når du effektivare kontakt och framsteg i din styrketräning.

3. Jobba på tekniken istället för att lasta på mera vikt:
Du kommer att få bättre kontakt i musklerna om du jobbar på tekniken och får till rätt rörelser INNAN du lastar på ytterligare vikt/motstånd i din träning. Låt din träning ta tid och tänk långsiktigt istället!

4. Ta alltid ut muskelns fulla rörelse (om möjligt) när du styrketränar:
På så sätt får du både en mera naturlig fysik och ett snabbare resultat. Ett bra exempel är den klassiska övningen biceps-curl, där du bör sträcka armen fullt ut och sedan “curla” hela vägen tillbaka.

_MG_0822

5. Fråga någon som vet hur man gör, om du är osäker:
Är du ivrig och vill sätta igång med träningen, men inte vet hur maskiner eller redskap fungerar samt hur övningar utförs? Fråga då personalen på gymmet där du tränar alternativt någon kunnig du litar på. Alla har vi varit nybörjare någon gång och frågar man inte så får man inget veta!

6. Fundera ut vad DITT mål med träningen är och träna därefter:
Det finns många sätt att träna på och därför är målet helt avgörande i vilken väg du ska ta. Att ha ett mål med träningen kan också gör dig ännu mera peppad och sporrad för att fortsätta träna. Så, fundera ut vad du har för mål och kör!

7. Drick mycket vatten och fyll på med näring:
Att äta och dricka mycket går hand i hand med träning. Äter du inte kan du dessutom inte bygga muskler. Se därför till att ge din kropp hälsosam kost och dryck så kommer du snart vara i din livsform!

8. Var noga med återhämtningen:
När man tränar bryts kroppen ned medan återhämtning, såsom t.e.x nattsömn, bygger upp kroppen. Muskler byggs i sängen med andra ord, så se till att sova ordentligt!

Se till att träna rätt och smart samt ha inte bråttom med dina resultat, utan sätt ett realistiskt och långsiktigt mål.

Kör hårt oslagbara vänner och lycka till med träningen!
Kramar Maya

English

1. Breathing:
Breathing is something we all do automatically, but during heavy weight training it is common that many people hold their breath. To breathe properly during your training can help you with more power in an exercise. Focus to exhale at the heaviest phase of each exercise. This allows you to extract more power and get more oxygen to the body.

2. Focus your thoughts on the muscle you are training:
If you focus on the muscle you are training, you will get a better contact. The body namely wants to work with as many muscles as possible and “cheat” its way through exercises where you want to isolate your training to individual muscles. Be aware and present during your workouts and try to exclude the muscles that you do not want to train. This way you can reach a more effective contact and progress in your weight training.

3. Work on your technique instead of loading more weights:
You will get a better contact in your muscles if the technique and movements is great, before your start loading any additional weight / resistance to your workouts. Let your training take time and think long term instead!

4. Always use the muscle’s full motion (if possible) when strength training:
Working out this way you get both a more natural physics and a faster result. A good example is the classic exercise biceps curl, which you should extend your arm fully and then “Curl” all the way back.

5. If you are unsure how things work in the gym, ask someone who knows.
Are you eager and want to get started with your workout, but do not know how machinery or equipment works and how the exercises are performed? Then ask the staff at the gym where you train alternatively someone knowledgeable you trust. We have all been beginners at some point and if you do not ask, you will never know!

6. Figure out what your goal with your training is and then train accord to plan:
There are many ways to workout and therefore the goal is absolutely crucial to what path you will take. Having a goal with your training can also make you even more psyched to continue training. So, figure out what your goals are and go!

7. Drink plenty of water and eat healthy:
Eating and drinking plenty go hand in hand with an active life. If you do not eat properly, you can not build muscles. Therefore, make sure to give your body a healthy diet and drinks and soon you will be in your best shape of your life!

8. Be sure to recover:
When you train your body breaks down, while recovery such as a night’s sleep, builds up the body. Muscles are built in bed, in other words, so be sure to get a good nights sleep!

Make sure to workout smart and do not rush with your results. Make long-term goals!

Kick-ass my unbeatable friends and good luck with your training!
Xoxo Maya

Follow:
We are in this together so please share: