Q & A med mig!

Photo Natalie Yonan

Vem är du?

Mitt namn är Maya Nestorov och jag är född och uppvuxen i Lund, Skåne. Jag är snart 34 år den 28 April (oj hur gick det till?). Förutom Skåne har jag bott i Malmö, Kanada, Australien, Grekland och Barcelona. Jag flyttade till Stockholm för snart 8 år sedan och mycket har hänt sedan dess. Det känns nästan som att jag har levt tre liv de senaste 8 åren. Jag har verkligen utvecklats som människa och idag är jag lyckligare är någonsin och jobbar med det jag älskar mest i hela världen, nämligen att få inspirera er till en bättre hälsa och förhoppningsvis en bättre version av er själva.

Vad är hälsa för dig?
Hälsa för mig är att ge kroppen de bästa verktygen för att läka och ta hand om sig själv. Att kunna fylla på livsenergin varje dag för att kroppen ska fungerar på bästa sätt så att man kan göra precis det man vill utan hinder. Att leva ett liv fullt av möjligheter där man är frisk!

Vad är inspiration för dig?
Inspiration för mig är människor som gör saker för att förbättra andra människor liv. Det kan vara tex genom bättre hälsa eller bara genom helt rena intentioner förbättra andra människor liv. Jag är extra imponerad av kvinnliga entreprenörer.

Inspirerar någon dig?
Jag inspirerar just av starka, ödmjuka och drivna kvinnor, som är passionerad för att förändra världen och livet för andra människor. Några super kvinnor som inspirerar mig är en av mina bästa vänner Sandra, den australiensiska active wear designer Lorna Jane, spiritjunkien Gabriel Bernstien. Sedan har jag en rad fantastiska kvinnor i min bekantskapskrets, som är otroligt duktiga och inspirerande.

Vad för råd skulle du vilja ge kvinnor som vill förändra något i sitt liv?
Att göra det och inte tveka en sekund. Strunta i vad alla andra säger och släppa alla rädslor. Just go for it! Livet är här och nu och det bästa du kan göra är att följa ditt hjärta. Mitt medium sa en gång till mig, Maya du får leva precis som du vill och göra det val du vill. Även om jag någonstans visste om det gav hennes ord mig ett glädjerus i kroppen och sedan den dagen har jag gjort precis det hon sa. Det är en befrielse att följa sitt eget hjärta istället för att följa andras hela tiden.

IMG_20150530_105844

Vad för avstamp vill du lämna efter dig i världen?
Jag vill lämna världen och veta att jag har hjälpt andra människor till ett bättre liv. Så att de sedan kan gå i generationer och på så sätt har jag förändrat världen.

Har du något mantra som du lever efter?
Dröm stort och tro på att allt är möjligt. Allt löser sig så det finns ingenting att oroa sig över. Njut och må gott i alla situationer för allt är som det ska vara. Oj, det var visst tre, men jag har så många jag kan skriva. Jag älskar verkligen mantran och citat.

Lev efter ditt hjärta och ingen annans! Massor av kärlek Maya


Q & A with me

Who are you?
My name is Maya Nestorov and I was born and raised in Lund, southern Sweden. I’m almost 34 years in April 28 (oh how did that happen?). In addition to been living in Skåne, I have also lived in Malmo, Canada, Australia, Greece and Barcelona. I moved to Stockholm for almost 8 years ago and a lot has happened since then. It almost feels like I’ve lived three lives the last 8 years. I really developed as a person and today I am happier than ever and I work with what I love most in the world, namely to inspire you to a better health and hopefully a better version of yourself.

What is health for you?
Health for me is to give the body the best tools to heal. Being able to nourish the body with energy every day for the body to function in the best way that you can do exactly what you want without hindrance. To live a life full of opportunities where you are healthy!

What is inspiration for you?
Inspiration for me is people doing things to improve other people’s life. It can be for example through better health, or simply by entirely pure intentions to improve other people’s life. I’m particularly impressed by female entrepreneurs.

Does someone inspire you?
I get inspired by strong, humble and driven women who are passionate about changing the world and the lives of other people. A couple of super women who inspire me is, among others, one of my best friends Sandra, the Australian activewear designer Lorna Jane, spiritjunkien Gabriel Bernstien. I have a number of amazing women in my acquaintance circle, who are incredibly talented and inspiring.

What advice would you give to women who want to change something in their life?
To do it, and do not hesitate for a second. Forget what everyone else says and let go of all fears. Just go for it! Life is here and now and the best thing you can do is follow your heart. My medium once said to me, Maya you may live as you wish and make the choices you want. Although I knew this somewhere in my heart it gave energy and since that day I have done exactly what she said. It is a relief to follow my own heart instead of following others all the time.

What mark/imprint do you want to leave on the world?
I want to leave the world knowing that I’ve helped other people to a better life. So that it can go in generations and so I have changed the world.

Do you have any mantra that you live by?
Dream big and believe that anything is possible. Everything is ok so there is nothing to worry about. Enjoy life and feel great in all situations for all is well and as it should be. Wow, that was three, but I have so many I can write. I really love mantras and quotes.

Live by your heart always! Lots of love Maya

Follow:
We are in this together so please share: