Mina steg – Så här kan du börja en förändring i livet!

När man har bestämt sig för ett mål, som tex att förändra sitt liv och börja leva mera hälsosamt. Kommer det finnas stunder då man kommer vilja ge upp, men vill du något tillräckligt mycket kommer det att gå, så ge inte upp. Allt tar sin tid och med små delmål för att nå ditt stora mål kommer du att lyckas. Jag LOVAR! Tro på dig själv och ta ett steg i taget.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bild tagen av Aboutthatlook.com

Här är några av mina tips som du kan använda för att lyckas:

1. Skriv ner ditt mål och dröm stort. Ha inga begränsningar.
2. Sätt ett datum när du ska börja och när målet ska vara uppnått samt gör det realistiskt. Ge dig själv tid och stressa inte, men slöa inte heller. Det tar ungefär 3 månader för en vana att skapas och 3 månader går fort. Vips är du på god väg!
3. Sätt upp delmål på vägen så att det känns lättare att genomföra ditt mål eller förändra ditt liv.
4. Förbered dig för ditt start datum. Mentalt, fysiskt och med kunskap. Ta redan på allt som du behöver för att utföra ditt mål. Gör en bra plan så att du eller ditt “mind” inte vill smita.
5. Tro på dig själv och jobba aktivt varje dag för att hela tiden ta ett steg framåt. Alla klarar att göra en förändring. Det handlar bara om att man verkligen vill. Det är inte alltid en dans på rosor att förändra ett mönster, men det går!
6. Låt inte någon annan säga till dig att du inte kan & att det är omöjligt eller att du ska slappna av och gör som de vill. Ditt mål är ditt och du gör detta för dig. För att du ska må bra! Håll fokus och låt dig inte distraheras av andra för att det inte är på samma väg som du.

Alla får leva som du vill och förändra sitt liv är inte lätt. Det krävs mod, styrka, positiv inställning, optimism, vilja och målmedvetenhet. Alla dessa egenskaper besitter vi människor och nu är det dags att starta din förändring och plocka fram just dessa sidor. Jag tror på dig!

Allt går om man bara vill kom ihåg det!
Massor av kärlek Maya


When you have decided to aim for a goal, for example changing your life and beginning to live healthier. There will be moments when you want to give up, but if you want something enough you will succeed, so do not give up. Everything takes time and with smaller goals to reach your big goal you will succeed. I promise! Believe in yourself and take one step at a time. 

Here are some of my tips that you can use to succeed:

1. Write down your goal and dream big. Have no restrictions.
2. Set a date when you start and when the goal will be achieved and make it realistic. Give yourself time and do not stress, but do not take to loong either. It takes about 3 months for a habit to be created and 3 months goes fast. 
3. Set up goals on the way to make it easier to implement your goal or change your life.
4. Prepare for your start date. Mentally, physically and with knowledge. Learn all that you need to accomplish your goal. Make a good plan so that you or your “mind” do not want to quite.
5. Believe in yourself and work actively every day to take one step forward. Everyone is able to make a change. It just have to do with the fact on how much you really want to. It’s not always easy to change a pattern, but its possible!
6. Do not let anyone else tell you that you can not & it’s impossible or to relax and do as they please. Your goal is yours and you do this for you. To make you feel good! Keep focus and do not get distracted by others because they are not like you.

Everyone may live as they want and change a lifestyle is not easy. It requires courage, strength, positive attitude, optimism, will and goal awareness. All of these qualities us human possess. Now it’s time to start your change and I believe in you!

Everything is possible remember that!
Lots of love maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *