3 av mina tips för att må bra i både kropp och knopp!

Hej mina fina vänner! Hur mår ni idag? <3
Jag vet att ni alla tränar hårt och försöker äta hälsosamt, men ser ni öven efter hur ni mår i kropp och knopp? Då pratar jag bl.a om att lyssna på kroppens alla signaler, vara positiv, leva i nuet och inte stressa.
Det är lätt att glömma bort sig själv och hur kroppen mår när man hela tiden blir bombad med träning och kost från olika håll. Inte minst från mig!
Ni får inte missförstå mig nu, träning och kost är två viktiga saker i livet, men att ta hand om sin kropps välmående och sitt huvud (tankar & känslor) är minst lika viktigt tycker jag.
Jag kan själv vara ganska dålig på att ge mig lite extra omtanke och kärlek när jag behöver det som mest, även om jag mediterar regelbundet.

När jag kommer på mig själv att springa lite för fort eller hamna i negativa spiraler har jag några små enkla knep jag brukar göra:

1. Jag mediterar minst 5 min och något som jag rekommenderar alla att göra, helst varje dag.
För i tiden när jag inte mediterade speciellt mycket kunde jag läsa olika citat eller höra folk säga “meditation är lösningen till allt” och tänka ja eller hur, men det är verkligen så.
I helgen fick jag träffa Davidji, som är meditations Guru, och hans beskrev meditation väldigt bra: Val och saker som kommer mot dig får en helt annan hastighet och du får ett bättre perspektiv på saker och ting samt kan göra bättre val. Det är enkelt mediterar mera!

2. Jag jobbar med tacksamhet och känner glädjen från maggropen när jag gör saker.
Det är ingen myt att tacksamhet framkallar positiva känslor. Jag kan garantera detta för jag jobbar själv med det varje dag.
Livet är inte alltid positivt och man får lov att vara ledsen och nere, men försök att i såna lägen fortsätta jobba med tacksamhet. Det kommer göra att du fortare tar dig till ytan och kan skratta högt igen.

3. Jag kan ibland frångå min vanliga träningsplan för att min kropp vill något annat. Även om jag har en plan på hur jag vill träna eller bör träna för att uppnå mina mål, så är kroppens signaler något jag lyssnar på först.
Jag vill tex bygga muskler och blir starkare, men att lyfta tungt varje dag för att jag vill fort fram går inte alltid. Ibland är jag lite extra stel eller så har jag ont i någon muskel och då får jag se till att ge min kropp det den vill istället, tex massage, vila eller yoga. Vissa veckor kanske jag bara får yin yoga för att min kropp mår bäst av det just då.
Jag kan även skippa gymmet vissa veckor och bara träna BE.CORE och yoga. Andra veckor tränar jag bara gymmet och yoga. Variation och balans är bäst tycker jag!

Tänk på er själva och er kropp. Gör det som just ni mår bra av, utan att lyssna på någon annan!
Kramar mina oslagbara vänner <3

English

Hello my lovely friends! How are you today? <3
I know that all of you are training hard and trying to eat healthy, but do you look after how you feel in your body and mind? I talk about listening to the body’s signals, be positive, live in the moment and not rush.
It is easy to forget yourself and how your body feels when you constantly get bombarded with exercise and diet from different directions. Not least from me!
Please do not misunderstand me, exercise and diet are two important things in life, but to take care of your body and health is as important as taking care of your head (thoughts and feelings) 
I myself can be quite bad at times to give myself a little extra care and love when I needed it the most, although I meditate regularly.

When I find myself running a little too fast or ending up in negative spirals, I have some small simple tricks I usually do:

1. I meditate at least 5 minutes and something more. I recommend everyone to do the same, preferably every day.
Some time ago when I did not meditated very much, I could read various quotes or hear people say “meditation is the answer to everything” and I thought yeah right, but it really is.
 This weekend I got to meet Davidji, which is a meditation guru, and his described meditation very well: Different selection and things  that come toward you get a completely different speed and you get a better perspective on things and can make better choices. 

2. I work with gratitude and feel the joy from the pit of my stomach when I do things.
It is no myth that gratitude evokes positive emotions. I can guarantee this because I myself work with it every day.
Life is not always positive and you can allow yourself to be sad and down, but try to continue to work with gratitude. It will make you come back  quicker to the surface and you can start laughing out loud again.

3. I can occasionally deviate from my usual workout plan if my body wants something else. Although I have a plan of how I want to train or should train to achieve my goals, my body’s signals is something I listen to first.
I for example want build muscle and get stronger, but to lift heavy every day because I want to go forward is not always possible. Sometimes I am a little extra stiff or I’ve hurting in my muscle I make sure to give my body what it wants instead, for example massage, rest or yoga. 
I can even skip the gym some days and just practice BE.CORE and yoga. Other weeks I only go to the gym and yoga. Variety and balance is the best!

Think of yourself and your body. Do whats right for you, what makes you feel good, without listening to anyone else!
Xoxo my unbeatable friends <3

Follow:
We are in this together so please share: