10 affirmationer för självkärlek

10 affirmationer för självkärlek, som dör använda. Självkärlek är ett ord man ofta slänger sig med. Inte minst jag och det är ett viktigt ord samt en grundpelare i min filosofi. Det som dock kan vara svårt är att älska sig själv när det inte går bra. Hur känner du för det, älskar du dig själv alltid?

Photo av Aboutthtalook.com

En del av det som kan påverka vår relation med oss ​​själva negativt är vår inre dialog och mängden självkärlek vi har. Det är lättare att ibland enbart tro på sin inre kritiker, men jag vill utmanar dig i att istället vara din största hejarklack. Programmera om din kritiker och dina tankar genom att prata med dig själv genom affirmationer. Jag gör det varje dag.

10 affirmationer för självkärlek – Allt som du säger efter “jag är” skapar din verklighet om du säger det tillräkligt många gånger och tror på det.

 1. Jag väljer att älska mig själv villkorslöst
 2. Jag fyller upp min egen kopp innan jag fyller andras.
 3. Jag är tacksam för varje del av mig: min kropp, mitt sinne och min själ.
 4. Jag gör val som stödjer och är i linje med mitt högsta bästa.
 5. Jag behandlar mig själv med medkänsla och tålamod.
 6. Jag blir mer och mer kär i mig själv för varje dag som går.
 7. Jag älskar alla delar av mig
 8. Självkärlek är en prioritet i mitt liv
 9. Jag sätter sunda gränser som stödjer min inre sanning
 10. För att känna mer självkärlek utövar jag tacksamhet varje dag

Lycka till med att omprogrammera din inre kritiker och bli mera och mera kär i dig själv varje dag.


English

Self-love is a word you often throw around. Not the least me and it is an important word and a core factor of my philosophy. However, it can be difficult is to love yourself when things are not going well. How do you feel about that, do you always love yourself?

Part of what can negatively affect our relationship with ourselves is our inner critic and the amount of self-love we have. It’s sometimes easier to just believe your inner critic, but I want to challenge you to be your biggest cheerleader instead. Reprogram your critic and your thoughts by talking to yourself through affirmations. I do it all the time.

10 affirmations for self-love – Everything you say after “I am” creates your reality if you say it enough times and believe it.

 1. I choose to love myself unconditionally
 2. I am pouring into my own cup before I pour into others.
 3. I am grateful for every part of my being: my body, my mind, and my soul.
 4. I make choices that support and are align with my highest good.
 5. I am treating myself with compassion and patience.
 6. I am falling more and more in love with myself every day.
 7. I love all parts of me
 8. Self love is a priority in my life
 9. I set healthy boundries that support my inner truth
 10. To feel more self love I practise gratetude everyday
Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *