Stay focused

_MG_0822

Hej underbara ni!
Snart är vi inne på 2015 och det för många innebär en ny start inom många områden i livet, inte minst för mig.
Visste ni att januari sägs vara den månad som absolut flest människor köper ett nytt gymkort? Statistiken visa dock att detta nyårslöfte inte håller i sig längre än några få veckor.
För att ni inte ska bli en av dessa har jag en superenkel plan som består i att redan nu börja planera inför 2015 med 7 enkla och roliga steg.

Som ni säkert redan vet jobbar jag mycket med dreamboard, visualisering, affirmationer, positiva citat, tacksamhet och moodboard/moodlist. Det här sju verktygen är fantastiskt bra att använda just när man ska göra en ny plan eller en förändring. De hjälper dig att hålla dig motiverad, fokuserad och målmedveten året om.
För att komma igång med din plan kan du först börjar med att göra en mindmap, alltså en tankekarta där du bara kladdar och skriver ner det första du tänker på när det gäller din träning och dina mål. Detta gör du bara för att komma igång och få lite inspiration samt ideer. Därefter går du vidare och jobbar steg för steg med det sju verktygen.

1. Dreamboard är en visuell tavla med bilder av dina drömmar du har för ditt liv nu och framöver.
Ta fram ett stort ark och lite tidningar samt börja klippa och klistra saker från tidningen som motiverar dig och visuellt visa dina drömmar. Du kan även rita och skriva på detta ark för att skapa precis det som du vill ska inspirera dig varje dag. Detta kommer hjälpa dig att nå dina mål samt fortsätta att hålla dig fokuserad framåt.
Ditt ark kan bestå av allt från tidningsurklipp, ord du skrivit ner, punkter du tycker är viktigt till saker som motiverar dig samt personer som ger dig inspiration och motivation.

2. Tacksamhet, affirmationer och positiva citat är tre saker som skapar positiv energi i ditt liv och ger dig sanningar som till slut blir din verklighet om du säger eller skriver dem tillräckligt många gånger.
Köp en kalender inför det nya året där du varje dag eller några gånger i veckan skriver ner vad du är tacksam över med tex dig själv och din träning. Exempel: Jag är tacksam över att jag varje dag på något sätt tränar och jag är tacksam över att min träning ger mig styrka och energi varje dag.
I din kalender kan du även varje dag eller varje helg skriva ner affirmationer som får dig att bli peppad samt positiva citat som gör att du tror på dig själv och känner att allt är möjligt.

Vi börjar med dessa verktygen nu men fortsättning följer såklart senare så håll utkik! 😉
Jag kan lova att med dessa verktygen kommer du att vilja upprätthålla din hälsosamma livstil dag för dag och månad för månad. Du kommer vara motiverad och peppad för att du själv hela tiden påminner dig om varför du gör det här.

Allt för en Oslagbar Hälsa!

English

Hello gorgeous you!
Soon it will be 2015 and for many of you that means a new beginning in many areas of your life and of course for me.
Did you know that January is said to be the month in which the absolute most people buy a new gym membership? Unfortinatly the statistics show that the “new year motivation” does not last longer than just a few weeks, but I have a super simple plan for this so that you will not become one of them. Instead you will start planning your first six months of the 2015th now.

As you probably already know, I work a lot with dreamboard, visualization, affirmations, positive quotes, gratitude, and moodboard / mood lists. This seven tools are great to use when you are about to make a new plan or a change. They help you to keep you motivated, focused and purposeful all year.
To get started with your plan, you can start by making a mind map, a map where you write down the first thing you think of when it comes to your training and your goals. You do this just to get started and get some inspiration and ideas. Then you go ahead and work step by step with the seven tools.

1. Dreamboard is a visual board with pictures of your dreams you have for your life now and in the future.
Take out a large sheet and a magazines. Begin to cut and paste pics from the magazine that motivates you and visually display your dreams. You can even draw and write on this sheet to create exactly what you want to se every day that inspires you. This will help you achieve your goals and continue to keep you focused forward.
Your sheets can consist of anything from newspaper clippings, words you write down, points you think are important to the things that motivates you and people who give you inspiration and energy.

2. Gratitude, affirmations and positive quotes are three things that create positive energy in your life and give you the truths that eventually becomes your reality if you say or write them enough times.
Buy a calendar for the new year where you each day or a few times a week, write down what you are grateful for. Example: I am grateful for every day I somehow manage to workout and I’m grateful that my training gives me strength and energy every day.
In your calendar, you can even every day or every weekend write down affirmations that will make you more psyched and positive quotes that make you believe in yourself and know that everything is possible.

We will start with these tools now but more will of course come later so stay tuned! 😉
I can promise that with these tools you will want to maintain your healthy lifestyle day by day and month by month. You will be motivated and psyched and constantly reminded why you are doing this.

All for an unbeatable Health!

Follow:
We are in this together so please share: