Varför tror vissa att det är ok att döma andra?

Hej fina du! Hoppas din måndag har varit toppen!
Min vecka började med träning och sedan har jag haft såååå mycket att göra, där av mitt uteblivna inlägg imorse. Sorry för den!
Var tvungen att prioritera idag, men framöver kommer det bli bättre planering på inlägg. Håller på med struktur, planering och omorganisering just nu för att få ett bättre flöde med allt.

På måndag mornar brukar jag egentligen posta ett magiskt mantra för att peppa just dig, men jag vill belysa något annat som jag tycker är viktigt.  Nämligen att döma andra! 
Att vara “offentlig” är inte alltid det lättaste och man blir bedömd hela tiden. Vilket man förvisso får vara beredd på då man valt att vara “offentlig”, men det finns gränser tycker jag.
En sak som jag tycker att man bör ha i åtanke när man känner att man vill ta sig friheten att döma andra är att det man känner har nästintill alltid med en själv att göra. De flesta gångerna handla det bara om egna rädslor.
I detta inlägg kommer jag inte skriva om rädslor som tex avundsjuka, även om det också är trista känslorna som spelar roll i ett sådant agerande.
Utan jag syftar snarare på man ska tänka på att allt man ser, känner eller tycker är utifrån det liv man själv levt (vilket är logiskt egentligen).

12208685_10153961818907345_1642517629306689787_n

Åsikter som man har grundar sig nästa alltid på saker man har varit med om och hur någon annan tänker samt agerar är grundat på deras liv. Att “döma” andra människor för att det agerar eller gör saker som inte stämmer överens med ens verklighetsuppfattning är som att tro att alla i hela världen levt precis det liv man själv gjort.
Man bör istället vara öppen, innan man dömmer, att allas verklighet är olika för att de ser livet med andra ögon. Innan man är snabb på att utrycka sig och “såga” andras åsikter eller handlingar med nedvärderande kommentarer. Skulle jag säga att man istället bör ha ett öppet hjärta och se om man kan lära sig något från denna personen eller ifråga sätta sig själv och varför man känner att man behöver utrycka negativa känslor emot någon annans handlingar eller åsikter.
I slut ändan finns det inget som säger att ens egen eller någon annan sätt att se på livet är den rätta!? Man bör istället vara öppen för att se livet från alla synvinklar, för just detta tror jag kommer utveckla en själv som människa!

Det viktigaste i alla människors agerande oavsett om man inte tror på andra människors åsikter är att agera respektfullt, moget och vänligt.
Allt annat går fett bort i mitt liv och vill man diskutera olikheter i åsikter så tycker jag man kan göra det med respekt för att andra åsikter är olika.

“HERE ARE GOOD VIBES ONLY”! Kärlek Maya


Why do we think it is ok to judge

Hello pretty you! Hope your Monday has been great!
My week started of with a workout and then I have had soooo much work to do, this is why i did not posts anything this morning. Sorry for that!
Had to priorities today, but in the future I will be better at planning my posts. I am working on the structure, planning and reorganization right now to get a better flow with everything.

On Monday mornings, I usually post a magic mantra to motivate you, but today I want to highlight something else that I think is important. Namely, why we think that we can judge others!
To be a “public” person is not always easy, and you get judged all the time. This is something you should certainly be prepared for since it is a part of the job, but there are certain limits I think.
We all should keep in mind when we feel that we want to take the liberty of judging others is that what we feel is almost always a self-esteem problem. Most times it also has to do with own fears.
In this post I will not write about the fears such jealousy, although it is also a negative emotions that plays a role in such conduct.
But I refer rather to consider that everything you see, feel or think is based on the life you have lived (which makes sense really).

Opinions are almost always based on the things you’ve been through and how someone else is thinking and acting is based on their lives. To “judge” others that are acting or doing things that are not consistent the same are yours perception of reality is like thinking that everyone in the world have lived exactly the same life as you have done.
People should instead be open, before judging. Everyone’s reality is different because they see life with different eyes. Before one is quick to express themselves and put down people’s opinions or actions with disparaging comments. One should instead have an open heart and see if they can learn something from this person or questioning them self and why they feel the need to express negative feelings against someone else’s actions or opinions.
In the end there is nothing that says that one’s own life or another way of looking at life is the right way !? Everyone should instead be open to see life from all points of view. Acting in that way I think will develop everyone as a human being!

The most important of all humans, whether you do or do not not believe in other people’s opinions is to act respectful, mature and friendly.
Everything else has no welcome in my life and if somebody want to discuss differences in opinions, they are welcome to do it with respect that other opinions are different.

“HERE ARE ONLY GOOD VIBES”! Love Maya

Follow:
We are in this together so please share: