Testade energibehandling av amerikanska Terri Kosmicki!

Förra veckan var jag på en mindre energi behandling hos Terri Kosmicki som arbetar med bla en metod som heter NEHT – Neuro energetic healing technique. Jag ska göra mitt absolut bästa för att återberätta min upplevelse, men då det är en behandling som arbetar utifrån vårt energisystem kan det vara svårt att förklara. I will try!

Skärmavbild 2017-10-16 kl. 16.47.52

Terapeuten heter Terri Kosmicki (ser henne ovan) & hon kommer från USA samt arbetar med något som bl.a kommer från Quantum energi. När hon är i Sverige hyr hon in sig på kinesologi kliniken jag brukar gå till & hon är här ca tre gånger per år. Det var Sanna Ehdin som fixade så att jag fick besöka henne & det är jag otroligt tacksam över.
När hon arbetar så utgår hon i från mig som holistsik människa, vilken betyder att hon arbetar med alla mina kroppar för att läka det som behövs läkas. Hon arbetar alltså med mig fysisk, psykisk, sjäslig & energimässigt, där hon frågar min kropp om olika svar med bl.a muskeltestning. Visa tekniker är de samma som när man använder kinesologi, medan andra tekniker hon använder kommer direkt från quantum energin. Det Terri fokuserar på att rena/läka är mitt energifält, som hon beskriver kan liknas vi en hårddisk där allt vi är med om registreras. Så tex om vi bryter ett ben registreras detta i vårt energifält & ligger kvar som en fil för all framtid oavsett om kroppen läker det bruttna benet. Precis som en dator blir full av för myket filer & indikerar på att något ligger & stör för att datorn ska kunna fungerar optimalt. Blir även vårt energifält fullt av information som behövs rensas.

Information som tex virus, energitjuvar, energi som fastnad på mig kan hon hitta och ta bort. Den här typen av arbete som hon utför är precis som jag skrev ovan svårt för mig att beskriva, då det är ett resultat jag känner när hon har behandlat mig. Hennes arbete behöver upplevas för att förstås så egentligen är det orättvis av mig att ens försöka beskriva, men det hon gör är att raderar filer som inte längre behövs lagras för att jag ska ha ett fritt energiflöde. Hon går även in & kollar av alla mina chakran och ser om energin flödar fritt eller inte. Hon kan korregera/ta bort det mesta sitter fast i min energi. Det jag gjorde var att bl.a rensa bort mitt virus som orsakat massor av trötthet sedan i mars, när jag blev sjuk samt rensade min kropp från energi som suttit fast under många år. Jag kan säga att jag blev otroligt pigg efter behandligen, men som sagt du behöver uppleva det själv för att förstå. Du hittar all info på kliniken Behandlingsteam Pernilla Carrier Carrier. Kärlek Maya

Bild från Behandlingsteam Pernilla Carrier Carrier


Last week I went for a treatment with Terri Kosmicki that is working with a method called NEHT – Neuro Energetic Healing Technique. I will do my absolute best to retell my experience, but since it is a treatment that works based on our energy system, it can be a bit difficult to explain. I will try!

The therapist is Terri Kosmicki (see her above) & she comes from the United States. When she is in Sweden you can find her at the kinesiology clinic I usually go to & she is here about three times a year. It was Sanna Ehdin who arranged a visit for me with her & I’m incredibly grateful.
When she works she looks at me as a holistic being, which means she works with all my “bodies” to heal what is needed. She works with me physically, psychologically, spiritually & energetically, where she asks my body about different answers, with muscular testing. Some techniques she uses are the same as kinesiology, while other techniques she uses comes directly from quantum energy.
Terri focuses on cleansing/healing is my energy field, as she describes it our energy field is similar to a hard drive where everything that occurs to us is recorded in the energy field. So, for example, if we break a leg, this is recorded in our energy field & stays as a file for all future regardless of whether the body heals the broken leg. Just like a computer gets full of files & indicates that there could be an error for the computer to work optimally. Also, our energy field becomes full of information that needs to be cleaned.

Information such as viruses, energy thieves, energy stuck on me she can find and remove. The kind of work she performs is just as I wrote above difficult for me to describe, as it is a result I feel when she has treated me. Her work needs to be perceived to be understood, so it’s actually unfair for me to even try to describe, but what she does is to delete files that are no longer needed, so that I have a free energy flow. She also goes in and checks out all my chakras and sees if the energy flows freely or not. She can correct/remove all my energy blocks. What I did was to clean my virus, which caused a lot of fatigue since March, when I got ill and she also cleansed my body from the energy that has been stuck for many years. I can say that I became full of energy after the treatment, but as I said you need to experience it yourself to understand.

Follow:
We are in this together so please share:

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *