Sätt dina intentioner för framtiden

Nu är äntligen 2020 här! Jag kan inget annat än att pusta ut och säga thank god for that. Du kanske kan relatera, men 2019 för mig har varit ett super tufft år och jag kan ärligt säga att jag är trött ända in i själen…
För att förändra de kommande åren så vill jag uppmana alla att NU sätta era intentioner, drömmar och önskningar för att skapa en ny tryggare grund att stå på inför 2020 och framåt ca 30 år.

Astrologiskt och energimässigt är vi på en plats på jorden just nu, där ett enormt skifte sker och inte minst att vi går in i ett nytt decennium. Bara det är wow!
Många håller på att vakna till liv och börjar inse att det finns ännu mera till livet än bara byta tid mot pengar tex, utan att du faktiskt kan skapa din egna dröm och faktiskt uppleva den i denna tid. Alla kan göra det!

Nedan hittar du en variant av hur jag gör när jag sätta mina intentioner. Jag använder mig utav en bok egentligen, men en sidan i boken kan tex se ut så här.

intentioner

Jag började skriva mina intentioner inför 2020 redan i mitten på nov, men det är som ett arbete som hela tiden skiftar form så jag skriver lite och sedan ändrar jag och finlirar etc. Nu har jag en klar långsiktigt plan och behöver enbart specificera mina närmaste steg.

Så här kan det se ut:

Start date – sätt start datumen för när du vill börja med din dröm eller mål
Finishing date – Sätt ett slut datum för när du vill ha uppnått det du önskar dig. Detta är för att skicka ut en tidsram för dig själv och till universum
Section – det är inom vilket sektion du vill skapa tex hälsa, kärlek, vänskap etc
Intention – vad har du för intention med det du vill skapa. Tänk på att alltid skapa utifrån en ren intention och inte utifrån ditt ego.

Spara ner denna bild och utgå från den om du vill. Ta dig tiden att skapa. Lycka till! Stor kram Love


Finally, 2020 is here! I am so happy that I am breathing and can say thank goodness that 2019 is over. You may be able to relate, but 2019 for me has been a super tough year and I can honestly say I’m tired all the way into the soul … To change the coming years, I would like to urge everyone now to set your intentions, dreams, and desires in order to create a new safer foundation to stand on for 2020 and for about 30 years.

Astrologically and energy-wise, we are at a place on earth right now, where a huge shift is taking place and not least that we are entering a new decade. Just it’s wow! Many are waking up to life and beginning to realize that there is even more to life than just exchanging time for money, for example, that you actually can create your own dream and actually experience it during this life. Anyone can do it!

Above you will find a variation of how I do it when I set my intentions. I use a book, but a page in the book can look something like this. I started writing my intentions for 2020 already in the middle of Nov, but it’s like a work in progress that is constantly changing so I write a little and then I change and tweak, etc. Now I have a clear long term plan and need only specify my next steps.

Here’s how it looks:

Start date – set the start date for when you want to start with your dream or goal
Finishing date – Set an end date for when you want to achieve what you want. This is to send out a time frame for yourself and the universe
Section – which section you want to create health, love, friendship, etc
Intention – what kind of intention do you have with what you want to create. Remember to always create on the basis of a pure intention and not on the basis of your ego.

Save this image and use it as a starting point if you want. Take the time for yourself to create. Good luck! Big Hug Love

Följ:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *