Så här blir du ditt bästa jag!

Jag är just nu mitt uppe i en karma cleanse, alltså en själslig inre rensning. Egentligen började denna rensning för många år sedan, men det var först när min mamma gick bort i somras som jag verkligen kände att jag behövde bearbeta känslor som satt djupt rotade.
Att jobba med mig själv och mitt undermedvetna har inte varit lätt och jag skulle nog säga att man ska ta hjälp av andra kunniga människor för att starta en sådan rensning. Det jag gjorde när jag bestämde mig för att börja ta i tu med mitt inre var att söka upp människor med djupa insikter, andliga- och spirituella förmågor.

De senaste åren har jag träffat en rad fantastiska medium, healers, spirituella lärare, gurus och coacher. Alla med unika förmågor, som har hjälpt mig på många olika sätt att skala av ett lager i taget. Jag är tacksam för vad alla har givit mig och några av dem har hjälpt mig djupare än andra.
En av dem är en David Verdesi, som är spirituell lärare och reser över hela världen för att hjälpa människor med att frigöra sitt sinne från blockeringar och gamla mönster.
Honom träffade jag av en slump i Sthlm (eller finns något som heter slump) två gånger i Stockholm och han gjorde något med mig som ingen annan lyckats göra. Det är svårt att beskriva med ord vad han gjorde och hur det gick till, men jag ska försöka göra mitt bästa. Efter mitt och Davids samtal kändes det i hela kroppen att mitt inre börjat läka. Det är just detta som är svårt att beskriva med ord, då det kändes fysiskt i kroppen runt både mage/tarm & äggstockar. Känslor som jag jobbar med har visat sig i form av olika fysiska “problem” i kroppen för länge sedan i just dessa området. Problem jag upplevt är så som tex matsmältningsproblem, uppblåstmage och smärta i äggstockarna. Inga ovanliga problem och jag träffar hela tiden människor som lider av samma saker. Ett tips är att just söka upp en spirituell lärare.

yogamaya
Foto Natalie Yonan

En annan intressant sak under mitt möte med David var att ha helt plötsligt fick mig att se mig själv i tredje person, där jag såg mina egna beteende mönster otroligt tydligt. Allt jag är eller trott att jag varit blev tydligare och tydligare. Låter det flumigt?
Låt mig förklara det så här istället, saker jag gjort, känslor jag känt och mönster som jag trodde tillhörde min personlighet blev helt plötsligt bara handlingar som jag gjort pga avsaknad av olika känslor under min uppväxt. Att jag regerade på olika händelser med olika känslor hade helt plötsligt en solklar förklaring och nu var alltid glas klart för mig, vilket var otroligt befriande!
Blir man mera medveten om varför man agerar på ett visst sätt och varför man känner vissa känslor är det lättare att befria sin från blockeringar, rädslor och annat som hindrar en i att leva fullt ut.

Tack vare David (som ni ser ovan i videon) har jag blivit mera medveten om känslor & beteendemönster ifrån mitt undermedvetna och jag kan nu ändra dessa mönster och fortsätta min läkning.
Att få träffa David har varit en magisk upplevelse och jag är evigt tacksam för att jag fick möjligheten att göra det. Han har fått mig att inse saker med mig själv som ingen annan lyckats med. Jag är så tacksam!

Det bästa av allt är du också kan få möjligheten att göra detsamma, då han besöker Sverige ofta och kommer hit den 10 mars. För att hitta mera info om David besök hans facebook sida och hemsida. Jag kommer även uppdatera bloggen med hans Sverigebesök, men så länge kan ni attenda hans facebook event. Vill ju att just DU ska få möjligheten att träffa honom.

Ha en fantastisk tisdag! Kramar Maya


I’m currently in the midst of a karma cleanse, a spiritual inner cleansing. I actually started this cleansing, many years ago, but it was only when my mother passed away this summer that I really felt I needed to process emotions that were very deep rooted.
To work on myself and my subconscious has not been easy and I would say that i order to do that you should let other knowledgeable people help you start such a cleansing. What I did when I decided to start addressing my inner self was to seek out people with deep insights & spiritual abilities.

In recent years I have met a range of fantastic medium, healers, spiritual teachers, gurus and coaches. Each with unique abilities, which have helped me in many different ways to peel of one layer at a time. I am grateful for what everyone has given me and some of them have helped me more deeply than others.
One of them is David Verdesi, which is a spiritual teacher traveling across the globe to help people free their mind from blockages and old patterns.
I met him by chance in Stockholm (or is there anything called by chance) twice in Stockholm and he did something that no one else managed to do.
It is difficult to describe in words what he did and how it happened, but I’ll try to do my best. After my conversation with David I really felt throughout the body that it started to heal. It is precisely this that is hard to describe with words, since it was a physical sensation in the body around both the stomach / intestines and ovaries.
Feelings that I am working on now have been revealed in the form of various physical “problems” in the body long time ago in these area. Problems I experienced are indigestion, bloating and pain in my ovaries. No unordinary problems and I have meet many people who suffer from the same things. One tip is to seek out a spiritual teacher that can se you and maybe se that this can be the problem. 

Another interesting thing during my meeting with David was that he suddenly made me see myself as a third person, where I saw my own behavior amazingly clear. All that I am, or thought I was became clearer and clearer. Does this sounds odd?
Let me explain it like this instead, things I’ve done, emotions I felt and patterns that I believed belonged to my personality suddenly only became things that I made because of the absence of different emotions during my childhood. The reason I reacted on different events with different emotions suddenly had an obvious explanation and now became crystal clear for me, which was incredibly liberating!
When you become more aware of why you act a certain ways and why you feel certain emotions, it is easier to free yourself from blockages, fears and other things that hinder you in living fully.

Thanks to David, I have become more aware of my feelings and behavior patterns from my subconscious and I can now change these patterns and continue my healing.
To meet David has been a magical experience and I am forever grateful that I got the opportunity to do so. He has made me realize things about myself that no one else succeeded with. I’m so thankful!

The best part is you can also get the opportunity to do the same, since he is visiting Sweden often and will probably come here the 10 of march March. To find out more about David, visit his Facebook page and website. I want the YOU to have the opportunity to meet him.

Have a great Tuesday! Hugs Maya

Follow:
We are in this together so please share: