Ord du säger & använder har en betydelse på ditt liv!

Har du någon gång tänk på att det du säger har en effekt på dig & allt/alla runt om kring dig? Ord har ju en betydelse för annars hade vi ju inte haft språk.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bild Aboutthatlook.com

Säger du negativa saker till någon blir ju den personen ledsen eller irriterad & säger du positiva saker blir den personen glad. Anledningen till detta är ju att vi har blivit lärda att visa ord betyder det en eller det andra, men har du även tänk på att att alla ord har en viss energi som vi sedan kopplar ihop med kroppsspråket. Alla har vi säkert gjort övningar någon gång där vi ska säga positiva saker men agera arg & tvärtom. Hur knasigt har inte det känts?

Hur som vill jag uppmana dig om vilka ord du använder till dig själv & din omgivning dagligen för det formar ditt & andras liv. Detta reflekterade jag över häromdagen, då jag själv kände att jag blev en aning negativ och började utrycka detta till mig själv. Sedan dess har jag tänk & funderat över allt jag säger & vad som faktiskt bara kommer ut utan att jag tänker på det. Oj, vissa saker vill jag bara sluta säga & en omprogrammering är ett måste. Ord som jag vill sluta säga är tex måste, jag dör, sjukt & jag bara.

Sedan funderade jag även över vilka ord man kopplar ihop med andra ord som tex fuck cancer. För mig är det ett eller två ord som har en negativ klang, vilket många känner för cancer (förståligt), men negativa ord kan aldrig utrota negativa saker det kan bara motsatsen göra. Alltså bra ord, vilket betyder att vi behöver sluta använda negativa ord kring negativa saker som vi vill ska förändras. Nu syftar jag inte på att positiva ord kan bota allt, men innehåller det en energi som är dålig och vi människor påverkas av det är det väl bättre att vi prata positiva ord om en negativ sak. Hängde du med? Oj, nu kände till och med jag att det blev rörigt i huvudet, hehe.

En lite utmaning – fundera över vad säger & ändra till positiva ord. Se vad som händer. Kärlek Maya


 

Have you ever thought that what you say has an effect on you & everything / everyone around you? Words are important otherwise we would not have language.

If you say negative things to someone then that person becomes sad or annoyed and if you say positive things people will be happy. The reason for this is that we have been taught that some words mean one thing or another, but all words also have energy that we then associate with our body language. Everyone has certainly at some point done exercises where we say positive things but act angry & on the contrary. How weird did not that feel?

I want to ask you to think about what words you use when speaking to yourself and your environment daily because it shapes yours & others life. I reflected on this the other day, when I talked a bit negative to myself. Since then I’ve thought about everything I say & what’s actually just coming out without me thinking about it. Oh, some things I just want to stop saying & a reprogramming is a must. Words that I want to stop saying are, for example, I am dying, this is sick and I have to.

Then I also thought about what words are linked together with other words for example fuck cancer. To me these two words have a negative tone, which many feel for cancer (understandable), but negative words can never eradicate negative things only positive words can do that. So good words, meaning we need to stop using negative words about negative things that we want to change. Now I do not mean that positive words can cure everything, but it contains an energy that is bad and us humans are affected by it. So it’s better that we speak positive words about a negative thing. Did you get what I am writing about?I even felt this was a little bit messy in my head, hehe.

A little challenge – think about what you say & change to positive words. See what’s happening. Love Maya

 

We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.