Hur var min upplevelse hos min healer Pernilla

I torsdags skrev jag ett inlägg om att du kan prata av dig i spegel om du vill släppa på negativa känslor som du håller inom dig för någon. Ett tips som faktiskt min healer Pernilla gav mig. I det blogginlägget lovade jag även att berätta lite mera om hur jag upplevde min healing hos henne & hur jag upplevde mina känslor efteråt. Så för att läsa mera om hur min upplevelse var hos Pernilla scrolla ner..

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Du som läser min blogg ofta vet att den här typen av möten med healers, vägledare etc människor med speciella gåvor helt enkelt kan jag ha lite då & då. Alla har det hjälpt mig på olika sätt för de har alla olika “gåvor”.  Pernilla som jag har känt ett tag har en gåva där hon kan ge dig healing samt vägledning med saker du undrar över, som tex vägsjäl eller känslor du har svårt att hantera. Hon har en mycket ren energi & är ärlig med det hon ska förmedla. Hon är lugn, varm & kärleksfull. Hos henne känner jag mig alltid trygg & väl bemöt. Vill liksom aldrig lämna henne när vi är klara för allt känns så mysigt & härligt.
När jag bokar tid hos en av mina “gurus” är det för att jag har en känsla inom mig att jag behöver just detta nu & även så kändes det när jag ville träffa Pernilla. Jag visste att jag behövde gå till henne efter att jag träffat min pappa för att ytterligare hjälpa min utrensning av känslor eller läkning kan jag också kalla det. Det har det gjort kan jag säga. Börjat rensas ut/läka alltså.
Jag har efter hennes healing känt mig först lättare i kroppen & min upplevelse var att jag kunde andas bättre, men sedan efter någon dag började utrensningen sakta krypa på. Jag har varit nedstämd ett par dagar nu & velat vila en hel del. Gråtit en lite skvätt tårar varje dag & varit extra känslig för allt. Det är dock vanligt efter healing, även om upplevelsen kan vara olika för alla, så att man är beredd på det. Det är inget farligt, utan låter man det rinna igenom en & av en så går det över ganska fort. Man behöver inte stressa upp över känslorna man känner utan bara var i sina känslor.

Just nu när jag sitter och skrivet detta inlägget har jag precis gråtit floder & skrattat samtidigt. Lite märkligt men det är så min kropp reagerar idag. Jag vill alltså gråta från roten av min kropp, men samtidigt skratta från magen…skumt & roligt samtidigt. Allt jag går igenom är en del av min utrensningen. Ett resultat av att jag väljer att släppa alla känslor, energi & baggage, som inte längre ska vara kvar i mitt liv. Healingen hjälper till & jag känner mig faktiskt lättare & lättare i kroppen för varje dag, även om processen känns tung.
Mitt råd till dig som läser detta och funderar på att göra samma sak. GÖR DET! Släpp på dina känslor låt dem överväldiga dig & genom gå din separation med ditt baggage. Alla har vi baggage & det blir lite tungt att bära allt hela livet. Ta av dig skiten & vandra framåt med ett lättare sinne. Massor av kärlek & styrka från mig. Hör av dig ifall du undrar över något. Puss


Last Thursday, I wrote a post about how you can talk to yourself in the mirror if you want to let go of negative feelings that you hold within yourself for someone. Its a tip that actually my healer Pernilla gave me. That post can be found here. In that blog post, I promised to tell a little more about how I experienced my healing with her and how I experienced my feelings afterwards. 

You who read my blog frequently know that this type of meetings with healers, medium, etc. people with special gifts simply I can have a little now and then. Everyone have helped me in different ways & they all have different ‘gifts’. Pernilla that I’ve known for a while has a gift where she can give you healing and guidance with things you wonder about such as road choices or feelings you have difficulty managing. She has a very clean energy and is honest with what she has to convey. She is calm, warm and loving. With her I always feel safe and well.  When I have with her never want leave because i always feel cozy & calm.
When I book an appointment with one of my “gurus” it is because I have a feeling inside that I need just that now and that was also the feeling when I wanted to meet Pernilla. I knew I needed to meet her after I met my father in order to further help my body heal. 
Her healing felt first lighter in my body and my experience was that I could breathe better, but then after a few days the cleanse began. I have been a little low for a few days now and wanted to rest a lot. I cried some every day & been extra sensitive. It is common to have does feelings after a healing session, although the experience may be different for everyone, so that you are prepared for that. It is not dangerous, let the feelings leave you & a it will pass fairly quickly. Do not get stressed over the emotions you feel, only let it be & accept.

Right now as I sit and write this post, I just cried rivers and laughed at the same time. A little strange but that’s the way my body reacts today. I want to cry from the root of my body, but at the same time laugh from my belly … weird and funny at the same time. All I’m going through is part of my cleanse. This is the result of me choosing to release all my emotions, energy & baggage which should no longer be left in my life. Healing helps & I actually feel lighter and lighter in body every day, even if the process feels heavy.
My advice to you who are reading this and thinking of doing the same thing. DO IT! Let go of your emotions let them overwhelm you and go through your separation with your baggage. We all have baggage and it gets a little heavy to carry everything throughout life. Leave your shit and walk forward with an easier mind. Lots of love and strength from me. Please let me know if you have any questions. Kiss

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *