Hur tacklar man en förändring, som inte är så positiv?

Hej & godförmiddag finaste du!
Nu är vi inne i förändringensvind eller det har vi väl varit hela året. Känner du också det?
Saker & ting händer i mångas liv. Många separerar eller så blir de ihop/gifter sig. Min facebook haglar i alla fall av giftermål och baby lycka. Många säger att det är en slump, men min tror är inte sådan, utan det händer mycket i Universum just nu som påverkar våra liv energimässigt. Vilken i sin tur innebär just stora förändringar för många av oss.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Hur tacklar man då en förändring, som kanske inte är så positiv? Alla har ju sitt sätt att handskas med motgångar & inget är rätt eller fel. Dock tror jag att det finns en tumregel som gäller alla svåra situationer & det är acceptera, släpp taget & börja gå framåt. Jag tror att vi allt för ofta försöker kontrollera utgången av ett problem pga rädslor & tror att det ska hjälpa oss ur det hela, men när det i själva verket är motsatsen som kommer hjälpa oss framåt. Vad tror du?

För ca 8 år sedan blev jag utbränd & det var stor förändring i mitt liv, som jag då tyckte var mycket negativt. Det var en otroligt smärtsam upplevelse både fysiskt & psykiskt för min kropp. Jag kan lätt säga att det var det jobbigaste jag varit med om i hela mitt liv, men oj vad det har lärt mig saker & nu ser jag den upplevelsen som väldigt positiv. Jag är rent utav tacksam för att den hände, då den utvecklade mig till en bättre och visare människa.

När jag först hamnade i min utbrändhet kämpade jag i mot vind första tiden & vägrade inse att min liv inte längre skulle vara eller kännas på samma sätt. Jag ville inte acceptera att jag mådde dåligt och vägrade att släppa taget om min smärta. När jag efter ett tag var så utmattat & nedbruten av motgångar & insåg att jag bara mådde sämre och sämre av att låta mitt egostyra mig. La jag mig plat fall och släppte allt. Med det menar jag att jag accepterade att jag nu skulle mådde dåligt & jag lätt smärtan skölja över mig. Just den stunden där och då var vändpunkten för mitt återhämtande. Det var en befriande känsla & sakta men säkert började jag hitta alternativa vägar att komma tillbaka till livet. Det gick inte på 5 min det kan jag lova, utan det tog mig flera år att bygga upp mig själv igen. Idag dock har jag lärt mig många värdefulla läxor om hur jag på bästa sätt hanterar stressiga & negativa situationer i livet. Kanske kan jag till och med genom att jag nu delar med mig bli lycklig skattad & hjälpa dig genom något jobbigt du går igenom.

Tips på hur du tar dig igenom jobbiga perioder. Så här gjorde jag.

 • Acceptera att du inte mår bra & sätt inte upp någon fasad för andra som säger att jag mår toppen.
 • Släpp taget om att vara den du en gång var & acceptera att du är påväg framåt mot utveckling. Förändring är inte smärtfritt & inte lätt men tro på att allt kommer bli bra.
 • Komma ihåg att det är okej att må dåligt samt att vara hemma från jobbet när man verkligen inte orkar. Smärta är också en känsla som man bör tillåta sig själv att känna.
 • Låt din läkning ta tid & stressa inte fram återhämtningen. Det kan ta flera år, men bara du tar ett steg i taget så är det okej.
 • Hitta små saker varje dag som får dig att skina till. Det som hjälpte mig var drömma, visualisera, affirmera och jobba med tacksamhet.
 • Res bort en vecka eller en längre tid om du har råd & möjlighet. Vila upp dig och ta hand om din kropp.
 • Ät bra kost & drick mycket vatten.

Ta hand om dig! Massor av kärlek Maya
Bilden ovan är tagen av Natalie Yonan


 

Hi amazing you!
Now we are in the wind of change or we have been all year. Do you feel it?
Things happen in the lives of many. Many people separates or they get married. My facebook is loaded with marriage and baby happiness. Many say it is a coincidence, but my believe is not so. Things are happening in the universe right now that affect our lives energetically. Which in turn means big changes for many of us.

How do you tackle a change that might not be so positive? Everyone has their own way to deal with negative change and nothing is right or wrong. However, I think there is an inch rule applying to all difficult situations and that is accept, let go and start moving forward. I think we all too often try to control the outcome of a problem because of fear and believe it will help us out of it, but when in fact it is the opposite that will help us forward. What do you think?

For about 8 years ago, I was burned out and it was a big change in my life. At that time I thought it was very negative. It was an incredibly painful experience, both physically and psychologically for my body. I can easily say it was the hardest experienced I have ever been thru in my life, but wow what it has taught me things and now I see that experience as very positive. I even feel grateful that it happened, since it developed me into a better and wiser man.

When I first was burnout I struggled in the beginning and refused to realize that my life would no longer be or feel the same way. I did not want to accept that I felt sad and refused to let go of my pain. When I after a while was so exhausted and debilitated by setbacks and realized that I was feeling worse and worse by letting my ego controll me. I surrendered & dropped everything. By that I mean that I accepted that I’d felt sad and I let the pain wash over me. At that moment then and there it became the turning point for my recovery. It was a liberating feeling and slowly but surely, I began to find alternative ways to come back to life. I did not take five minutes I can promise you that, but it took me several years to build myself up again. Today, however, I have learned many valuable lessons about how I best handle stressful and negative situations in life. 

The concrete tips I can give you if you are going through any negative situations:

 • Accept that you are not feeling great and do not put up a facade for others to think that you are feeling great.
 • Let go of being the person you once were and accept that you are on your way towards development. Change is not painless and not easy but believe that everything will be fine.
 • Remember that it’s okay to feel sad and to stay home from work when you are really sad. Pain is also a sense that you should allow yourself to feel.
 • Let your healing take time and do not rush your recovery. It may take several years, but just taking one step at a time & thats ok.
 • Find small things every day that make you shine. What helped me was to dream, visualize, affirmate and work with gratitude.
 • Get away for a week or a longer period if you can afford it and have the possibility. Rest and take care of your body.
 • Eat a good diet and drink plenty of water.

Take care! Lots of love Maya

Follow:
We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *