Det är skillnad på vatten och vatten

_MG_0558

Tänker ni någonsin på vad för vatten ni dricker eller släcker ni er törst utan att fundera över vad för vätska ni häller i er? De senaste åren har jag verkligen blivit mera uppmärksam på både mat och dryck jag stoppar i mig. Inte för att jag funderar över min vikt särskilt mycket utan för att jag vill hålla min kropp frisk, stark och full av energi. Jag äter enligt vad min kropp mår bäst utan av och nu tänker jag även på vad för vätska jag dricker.

Vatten är ju något livsnödvändigt för oss människor och jag skulle vilja säga att vatten är lika viktigt som mat om inte viktigare.
Då jag vill vara frisk och stark för att klara av livets prövningar väljer jag medvetet att äta och dricka så basiskt som möjligt. Alltså både mat och dryck med ett högt pH värde. Jag jobbar efter 80/20 principen. 80% basisk föda och 20% icke basisk föda. Basisk mat jag äter är mycket grönt och gärna raw för att verkligen tillgodo se mig alla näringsämnen och enzymer.
Jag dricker vatten och gröna drinkar ofta, det ger mig en alkalisk miljö i kroppen. Dock har vårt kranvatten inte alltid högt pH värde pga att vi människor förorenar och smutsar ner vår natur och allt går inte att filtrera bort i våra reningsverk, med då finns det en fantastisk bra flaska som heter pH 9 som ger ditt vatten ett högt pH värde.

pH 9 är en flaska gjord av ett patenterat biologiskt nedbrytbart material av majsstärkelse och uroldriga-mineraler som förbättrar kvaliteten på dricksvatten genom att höja pH värdet och gör det mer antioxidant, utan filter! Ohälsosamma saker i vårt dricksvatten trivs inte i en miljö som är basisk.

Vi består ju till 70% av vatten i kroppen och 90% vatten i huvudet, så vilket vatten skulle du vilja dricka?
Jag la för inte så länge sedan ut ett citat på min facebook som är mitt i prick för hur vi människor fungerar: You give water to your plants to let them grow and nourish them but you give coca cola, soda and soft drinks to you children.

Fundera över vad för vatten du matar dina celler med och gör det du dricker dig friskare eller sjukare?

Må bäst stor kram Maya[


 

Do you ever think about what water you drink or do you extinguish your thirst without thinking what liquid you pour in you? The last few years I’ve really become more aware of both food and drinks I eat. Not because I’m thinking about my weight very much, but because I want to keep my body healthy, strong and full of energy. I eat according to what makes my body feels better and now I’m also thinking of what liquid I drink.

Water is something vital for us humans and I would like to say that water is as important as food if not more important.
I want to be healthy and strong to cope with life’s struggles so I consciously choose to eat and drink as alkaline as possible. By that I mean both food and drink with a high pH value. I strive for an 80/20 principle. 80% alkaline foods and 20% alkaline food. Alkaline food I eat is lots of veggies and mostly raw to really assimilate all the nutrients and enzymes.
I drink water and green juices often, it gives me an alkaline environment in the body. However, our tap water is not always have a high pH because we humans pollute our nature and everything can not be filter out in our sewage treatment plants. But no need to worry I have found a great product, a bottle called pH 9 to give your water a high pH value.

pH 9 is a bottle made of a patented biodegradable material from corn starch and minerals that improve the quality of your drinking water by raising the pH value and make it more antioxidant, without filters! Unhealthy things in our drinking water do not thrive in an environment that is alkaline.

We are made up by 70% of water in the body and 90% of water in the head, so what water would you like to drink?
I posted not long ago a quote on my facebook that is right on target for how we humans work: “You give water to your plants to let them grow and nourish them but you give coca cola, soda and soft drinks to you children”.

Think about what water you feed your cells and is it making you healthier or sicker?

Big hug Maya

We are in this together so please share: