Så här slipper du stressen av att leva i framtiden!

Att leva i nuet är inte alltid lätt och något man aktivt behöver jobba på. Jag hör ofta folk säga jag skulle bli lycklig om jag tränade lite mera eller om jag hade mera tid. Det påståendet göra att vi hela tiden lever framför vår egen tid och kan till och med vara en stressfaktor.
Det är fullt möjligt att vara här och nu, men vårt “mind” vandrar ofta iväg. Här nedan hittar du några knep så att du kan njuta av att vara fullt närvarande.

4 knep att vara 100% i nuet:

  • Älska det du har just nu! Det kommer att påminna dig om att du är tillräckligt i detta ögonblick.
  • Stressa inte om du inte når dina mål. Du behöver inte uppnå allt med en gång för att känna att din påverkan i nuet.
  • Följ din passion. När du tar fokuset från framtiden öppnar du upp dig för nya upplevelser varje dag.
  • Förälska dig i känsla av att vara närvarande. Om du skickar ut dina önskningar samt dina mål i universum och låter miljön omkring dig bearbeta dina mål snarare än att du ständigt fokusera på dem, kommer resultaten att komma.
  • Du kanske inte inser det ännu, men allt du önskar och tänker på manifesteras på ett eller annat sätt.  Det kanske inte känns som om du hade tänkt på någonting speciellt idag, men i själva verket formar du din framtid hela tiden. Tänk positivt just nu!

Du är precis där du behöver vara så lev i nuet! Love Maya


Why being present gave me happiness

Living in the present is not always easy and something you actively need to work on. I often hear people say I would be happy if I workout more or if I had more time. This assertion tend to make people live a head of their own time and it can even be a stress factor.
It is entirely possible to be here and now, but our “mind” often wonders.
Here below are a few tricks that can help you live fully in the present moment.

4 tricks to be 100% in the moment:

  • Love what you have right now! It will remind you that you are sufficiently in this moment.
  • Do not stress if you do not reach your goals. You dont have to achieve everything at once to feel your impact in the present.
  • Follow your passion. When you take the focus from the future you open up to new experiences every day.
  • Fall in love with the feeling of being present. If you send out your desires and your goals in the universe and let your environment around you process your goals rather than you continually stress over them, the results will come.
  • You may not realize it yet, but everything you want and think is manifested in one way or another. It might not feel as if you had thought of anything special today, but in reality you are shaping your future. Think positively right now!

You are exactly where you need to be so live in the moment! Love Maya

Follow:
We are in this together so please share: