11:11 sifferkombinationer, ser du dem ofta?

Har du någonsin diskuterat fenomenet 11:11 sifferkombinationer? Känner du att det kan ligga någon betydelse bakom dessa siffror eller är det enbart slump att du ser dem ofta? I min värld heter dem angel numbers, alltså små tecken från dina änglar och guider. 

11:11 ser du sifferkombinationer

I min värld är dessa siffror vägledning från något högre. En påminnelse eller hjälp om vad vi ska tänka på eller göra härnäst.
Jag ser ofta siffrorna 11.11 eller 22, 33 & när det dyker upp googlar jag alltid angel number och siffer kombinationen som jag ser just då. Tex angel number 11 & där kan jag läsa om betydelsen samt tolka det utifrån stunden just då. Jag får alltid svar på det jag behöver få svar på.
Ibland när jag går i tankar kring saker jag behöver lösa kan jag se dessa siffror. Det blir som en push från ovan så att jag vet hur jag ska gå till väga eller om jag ska släppa & gå vidare.

Anledningen att det kallas angels numbers är för att det är meddelanden från dina änglar. De finns alltid runt dig, oavsett om du kan se dem eller känna dem. Är du öppen för denna typen av kommunikation kommer du märka tecken från ovan tydligt & förstå det jag skriver. Är du dock inte öppen för detta och tycker att jag är flummig nu så respekterar jag det & jag är helt med på om du vill sluta läsa. Your choice!

I min värld existerar saker vi inte kan se, känna eller röra fysiskt. Jag tror på mirakel & attraktionslagen så att det finns någon högre som vakar över mig är jag helt övertygad om. Ska jag vara riktigt ärlig vilken jag alltid är med dig så pratar jag med mina änglar nästa varje dag, men det är ett annat inlägg. Kommer skriva om det längre fram. 

Idag har jag sett 10:11 & 1111 på min mobil. Vad ser du ofta? Kärlek Maya


Have you ever discussed the phenomenon of number combinations? Do you feel that there can be any meaning behind these numbers or is it just a coincidence that you see them often?

In my world these numbers are a guidance from something higher above. A reminder or help on what to think or do next.
I often see the numbers 11.11 or 22, 33 & when it appears I always google angel number and number combination that I see right there. For example angel number 11 & there I can read about the meaning and interpret it around that moment. I always get the answers to what I need to know .
Sometimes when I think about things I need to solve I can see these numbers. It it like a push from above so I know how to move next or if should let go and move on.

The reason it’s called Angels numbers is because these numbers are messages from your angels. Your angels are always around you, whether you cant see them or feel them. If you are open to this type of communication you will notice signs from above clearly and understand what I am writing. However, if you are not open to this and feel what you read is a little odd I respect that & I fully agree if you want to stop reading. Your choice!

In my world things what you can not see, feel or touch physically exist. I believe in miracle & law of attraction so that there is someone higher who is watching over me i am totally convinced about. 

Today I have seen 10:11 & 1111 on my facebook page. What do you often see? Love Maya

We are in this together so please share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *